6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Εάν δεν υπάρχει γαμικό σύμφωνο για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων στο οποίο να ορίζεται κάτι διαφορετικό, ο επιζών σύζυγος μπορεί να ζητήσει τον διαχωρισμό των κοινών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κληρονομικής διαδοχής η οποία διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου. Στην περίπτωση αυτή, τα διαχωρισθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στην κληρονομία.

Μετά τον διαχωρισμό των κοινών περιουσιακών στοιχείων, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία του αποβιώσαντος συζύγου (σε περιπτώσεις εκτός της κληρονομίας μέσω διαθήκης) κατά την πρώτη ή τη δεύτερη τάξη κληρονομικής διαδοχής. Στην πρώτη τάξη κληρονομικής διαδοχής, ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα του αποβιώσαντος συζύγου κληρονομούν κατ’ ισομοιρία (άρθρο 9 του Νόμου περί κληρονομικής διαδοχής). Εάν ο αποβιώσας σύζυγος δεν έχει τέκνα, ο σύζυγος και οι γονείς του κληρονομούν τα περιουσιακά στοιχεία κατ’ ισομοιρία (ο σύζυγος κληρονομεί το ήμισυ και οι γονείς το άλλο ήμισυ). Εάν οι γονείς του αποβιώσαντος συζύγου δεν ζουν, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το σύνολο της περιουσίας (άρθρο 11 του Νόμου περί κληρονομικής διαδοχής).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κροατία

More information

Hrvatska javnobilježnička komora , Radnička cesta 34/II , HR - 10000 Zagreb , Hrvatska

Tel.: +385 - 1 - 455 65 66

Fax: +385 - 1 - 455 15 44