1 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Τα δικαστήρια της Κύπρου εφαρμόζουν πάντοτε την lex fori (την εσωτερική τους νομοθεσία) στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Όχι. Τα δικαστήρια εφαρμόζουν πάντοτε την lex fori. Δεν υφίσταται η δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου.