3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, οι συμφωνίες εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων υπό την έννοια των προγαμιαίων συμβολαίων δεν είναι έγκυρες ή, τουλάχιστον, δεν είναι δεσμευτικές. Το ίδιο ισχύει και ως προς οποιεσδήποτε συμφωνίες για τη μελλοντική εκκαθάριση των περιουσιακών σχέσεων των μερών που τυχόν θα συναφθούν μεταξύ των συζύγων μετά την τέλεση του γάμου αλλά πριν από τον χωρισμό. Η αξίωση για την απόδοση της συμβολής στην αύξηση της γαμικής περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόμου 232/91 (βλ. 5.1) μπορεί να εκτελεστεί μόνο μετά τον χωρισμό των συζύγων και, ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε συμφωνίες εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων ή συμβάσεις για τη διανομή της γαμικής περιουσίας που συνάφθηκαν πριν από τον χωρισμό των συζύγων δεν δεσμεύουν τα μέρη και δεν λαμβάνονται υπόψη από το οικογενειακό δικαστήριο. Αυτό ισχύει επειδή οι διατάξεις του νόμου 232/91 είναι αναγκαστικού χαρακτήρα και δεν μπορούν να παραμεριστούν από ιδιωτικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ των μερών (πιθανότατα κατόπιν πίεσης) και οι οποίες είτε περιορίζουν είτε αποκλείουν το δικαίωμα που προστατεύεται από το άρθρο 14 του νόμου 232/91. Κατά συνέπεια, συμφωνίες εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων δύνανται να συναφθούν μόνο μετά τον χωρισμό των μερών και όχι πριν από αυτόν. Μετά τον χωρισμό τους, ωστόσο, τα μέρη δύνανται ελεύθερα να εκκαθαρίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους χωρίς να καταφύγουν στο οικογενειακό δικαστήριο.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Δεν προβλέπονται ιδιαίτερες τυπικές προϋποθέσεις για την εξωδικαστική εκκαθάριση των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. Ωστόσο, η λήψη ανεξάρτητης νομικής συμβουλής και η δέουσα γνωστοποίηση των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων θα μπορούσαν, αναλόγως των περιστάσεων, να θεωρηθούν κρίσιμοι παράγοντες για την εγκυρότητα μιας συμφωνίας.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Βλ. 3.1.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, υπό τον όρο ότι θα συναφθεί μετά τον χωρισμό των μερών.