4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Όχι/άνευ αντικειμένου σε όλα τα ανωτέρω.