5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Εάν ο γάμος ακυρωθεί ή λυθεί, ή σε περίπτωση διάστασης των συζύγων, κάθε μέρος δύναται να αξιώσει το μέρος της αύξησης της περιουσίας του άλλου συζύγου το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Ειδικότερα, το άρθρο 14 του νόμου 232/91 προβλέπει ότι εάν η περιουσία οποιουδήποτε από τους συζύγους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου και ο άλλος σύζυγος συνέβαλε στην αύξηση αυτή, ο εν λόγω άλλος σύζυγος δύναται ασκήσει αγωγή στο δικαστήριο και να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Η εν λόγω συμβολή τεκμαίρεται μαχητά ότι αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της αύξησης, πλην εάν αποδειχθεί ότι ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη (βλ. 2.2). Γίνεται αποδεκτό ότι η συμβολή δεν χρειάζεται απαραιτήτως να είναι χρηματικής φύσης· ένας σύζυγος που φροντίζει τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας και το νοικοκυριό των συζύγων, και που παρέχει ηθική στήριξη στον εργαζόμενο σύζυγό του, ασφαλώς μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου.

Ένα οι σύζυγοι έχουν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ή άλλες πράξεις από χαριστική αιτία, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του εάν υπήρξε αύξηση της περιουσίας των συζύγων.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Βλ. απάντηση στο ερώτημα 2.6.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Όχι, αλλά βλ. απάντηση στο ερώτημα 5.1.