8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Δεν υφίσταται στην Κύπρο νόμος που να ρυθμίζει τη συμβίωση εκτός γάμου· το κυπριακό οικογενειακό δίκαιο αναφέρεται αποκλειστικά στα έγγαμα ζευγάρια. Δεν υφίστανται επί του παρόντος διατάξεις που να ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις προσώπων που δεν είναι νυμφευμένοι. Γίνεται, ωστόσο, αποδεκτό ότι οι αρχές της επιείκειας (law of equity) σχετικά με τα εξ επαγωγής καταπιστεύματα (constructive trust) μπορούν να εφαρμοστούν στους άγαμους συντρόφους. Συνεπώς, ένας σύντροφος μπορεί να διαθέτει δικαιώματα εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπήρχε κοινή πρόθεση σε σχέση με ορισμένο περιουσιακό στοιχείο και ο σύντροφος δύναται να αποδείξει ότι ήταν δικαιούχος του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με τις γενικές αρχές για τα εξ επαγωγής καταπιστεύματα.