4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχουν δύο μητρώα γαμικών συμφώνων:

  • Κατάλογος πράξεων σχετικών με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων – δημόσιο ηλεκτρονικό μητρώο
  • Μητρώο πράξεων σχετικών με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων – μη δημόσιο ηλεκτρονικό μητρώο.

Αμφότερα τα μητρώα τηρούνται, λειτουργούν και τελούν υπό τη διαχείριση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Τσεχικής Δημοκρατίας.

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Κατάλογος πράξεων σχετικών με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Ο Κατάλογος πράξεων προορίζεται για την καταχώριση γαμικών συμφώνων (ή συμφωνιών τροποποίησής τους) και δικαστικών αποφάσεων σχετικών με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. Ο κατάλογος περιέχει ευρετήριο και συλλογή πράξεων.

Στο συγκεκριμένο μητρώο καταχωρίζονται τα ακόλουθα δεδομένα:

  • το όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο τόπος κατοικίας των (μελλοντικών) συζύγων,
  • η ημερομηνία κατάρτισης και έναρξης ισχύος του γαμικού συμφώνου, ο προσδιορισμός του συμφωνηθέντος καθεστώτος βάσει του Αστικού Κώδικα και το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το σύμφωνο σχετικά με το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, ή
  • η ημερομηνία έκδοσης και έναρξης ισχύος της δικαστικής απόφασης σχετικά με το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, ο αριθμός φακέλου, ο ορισμός του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και αναφορά στο κατά πόσον το δικαστήριο ακύρωσε ή ανανέωσε το καθεστώς κοινής περιουσίας των συζύγων ή περιόρισε το τρέχον εύρος του ή μετέβαλε το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων των συζύγων,
  • εφόσον απαιτείται, άλλες πληροφορίες.

Η Συλλογή πράξεων περιέχει αντίγραφο του γαμικού συμφώνου ή δικαστικής απόφασης. Το γαμικό σύμφωνο καταχωρίζεται στον Κατάλογο μόνον εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται σε αυτό ή κατόπιν αιτήματος αμφοτέρων των συζύγων. Αντίθετα, η καταχώριση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες αφορούν το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από τη βούληση των συζύγων.

Ο Κατάλογος είναι διαθέσιμος στο κοινό και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Τσεχικής Δημοκρατίας δημοσιεύει πληροφορίες οι οποίες καταχωρίζονται στον Κατάλογο κατά τρόπο που επιτρέπει την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτόν. Οποιοσδήποτε συμβολαιογράφος μπορεί να εκδώσει, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε προσώπου, αντίγραφο του γαμικού συμφώνου ή της δικαστικής απόφασης από τη Συλλογή πράξεων ή, ενδεχομένως, επιβεβαίωση ότι μια τέτοια πράξη δεν είναι καταχωρισμένη στην κατάλογο (άρθρα 35j – 35l του Νόμου αριθ. 358/1992, Συλλ., περί συμβολαιογράφων και των δραστηριοτήτων τους («Συμβολαιογραφικές διαδικασίες»).

Μητρώο πράξεων σχετικών με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Το Μητρώο πράξεων προορίζεται επίσης για την καταχώριση γαμικών συμφώνων (ή συμφωνιών τροποποίησής τους) και δικαστικών αποφάσεων σχετικών με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.

Στο συγκεκριμένο μητρώο καταχωρίζονται τα ακόλουθα δεδομένα:

  • το όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο τόπος κατοικίας των (μελλοντικών) συζύγων, 
  • το όνομα, το επώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου στον οποίο κατατίθεται το γαμικό σύμφωνο (ή ανάλογες πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική απόφαση),
  • ο αριθμός φακέλου και η ημερομηνία του συμφώνου (ή ανάλογες πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική απόφαση),
  • η ημερομηνία καταχώρισης.

Πρόσβαση στις πληροφορίες του Μητρώου παρέχεται μόνο στον συμβολαιογράφο που κατάρτισε το γαμικό σύμφωνο και στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το Μητρώο λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών σχετικά με το ισχύον σύστημα που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μόνο στο πλαίσιο κληρονομικής διαδικασίας μετά τον θάνατο ενός εκ των συζύγων. Κατόπιν αίτησης του συμβολαιογράφου που έχει εξουσιοδοτηθεί από το δικαστήριο να ενεργήσει στην υπόθεση της κληρονομίας ως δικαστικός επίτροπος, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος παρέχει στον συμβολαιογράφο πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ένα γαμικό σύμφωνο (ή περισσότερα σύμφωνα (συμφωνίες)) τα οποία κατάρτισε ο κληρονομούμενος καταχωρίστηκε και σε ποιον συμβολαιογράφο έχει κατατεθεί, ή κατά πόσον έχει καταχωρισθεί δικαστική απόφαση σχετικά με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων του διαθέτη. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται στον συμβολαιογράφο (άρθρο 35d των Συμβολαιογραφικών διαδικασιών).

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Κατάλογος πράξεων σχετικών με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Εάν το γαμικό σύμφωνο ή η δικαστική απόφαση που αφορά το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων των συζύγων είναι καταχωρισμένο (-η) στον Κατάλογο, οι σύζυγοι μπορούν να το (την) επικαλούνται έναντι τρίτων, ακόμη και εάν οι εν λόγω τρίτοι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενό του (της) (άρθρο 35, παράγραφος 1, των Συμβολαιογραφικών διαδικασιών).

Μητρώο πράξεων σχετικών με το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Οι καταχωρίσεις στο Μητρώο δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Το Μητρώο έχει μόνον ενημερωτικό σκοπό.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Τσεχία

More information

Notarska komora Ceske republiky , Apolinářská 12 , CZ - 128 00 Praha 2 , České republice

Tel.: +420 - 2 - 249 212 58

Tel.: +420 - 2 - 249 211 26

Fax: +420 - 2 - 249 191 92