6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην κληρονομική διαδικασία, τα περιουσιακά δικαιώματα και οι περιουσιακές υποχρεώσεις των πρώην συζύγων εκτιμώνται σύμφωνα με το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων που υφίστατο μεταξύ τους (δηλαδή, το νόμιμο καθεστώς, ένα συμβατικό καθεστώς ή ένα καθεστώς θεσπισμένο με δικαστική απόφαση) καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις (διαθήκη) του κληρονομουμένου σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του σε περίπτωση θανάτου του. Εάν απαιτείται, εφαρμόζονται οι αρχές για τη δικαστική διανομή της περιουσίας, οι οποίες απαριθμούνται στην ενότητα 5.1. Ωστόσο, ο επιζών σύζυγος και οι κληρονόμοι μπορούν να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό (άρθρο 764, παράγραφος 1, του Αστικού Κώδικα).

Το μέρος του κληρονομουμένου από τη λυθείσα και διανεμηθείσα κοινή περιουσία (συνήθως το ήμισυ της λυθείσας κοινής περιουσίας) περιλαμβάνεται στην κληρονομιαία περιουσία του (μαζί με τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του) που αποτελεί αντικείμενο διαδοχής. Ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα του κληρονομουμένου κληρονομούν στην πρώτη τάξη διαδοχής κατ’ ισομοιρία (άρθρο 1635, παράγραφος 1, του Αστικού Κώδικα).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Τσεχία

More information

Notarska komora Ceske republiky , Apolinářská 12 , CZ - 128 00 Praha 2 , České republice

Tel.: +420 - 2 - 249 212 58

Tel.: +420 - 2 - 249 211 26

Fax: +420 - 2 - 249 191 92