9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Η διεθνής δικαιοδοσία των τσεχικών δικαστηρίων σε διαδικασίες διαζυγίου (καθώς και σε διαδικασίες κήρυξης της ακυρότητας του γάμου και διαπίστωσης του υποστατού του γάμου) υφίσταται εάν τουλάχιστον ένας εκ των συζύγων έχει την ιθαγένεια της Τσεχικής Δημοκρατίας ή εάν ο εναγόμενος έχει τη συνήθη κατοικία του στην Τσεχική Δημοκρατία. Εάν αμφότεροι οι σύζυγοι είναι αλλοδαποί και ο εναγόμενος δεν έχει τη συνήθη κατοικία του στην Τσεχική Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου ή Ιρλανδίας, τα τσεχικά δικαστήρια είναι αρμόδια εάν:

  • αμφότεροι οι σύζυγοι είχαν τη συνήθη κατοικία τους στην Τσεχική Δημοκρατία και ο ενάγων έχει τη συνήθη κατοικία του στην Τσεχική Δημοκρατία•
  • ο ενάγων έχει τη συνήθη κατοικία του στην Τσεχική Δημοκρατία και ο άλλος σύζυγος συντάσσεται στην αγωγή, ή
  • ο ενάγων έχει τη συνήθη κατοικία του στην Τσεχική Δημοκρατία και είχε τη συγκεκριμένη συνήθη κατοικία επί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την άσκηση της αγωγής (άρθρο 47 του Νόμου περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου).

Η αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης σχετικά με δικαιώματα επί ακινήτου που βρίσκεται στην Τσεχική Δημοκρατία ανήκει αποκλειστικά στα τσεχικά δικαστήρια ή στις αρμόδιες τσεχικές δημόσιες αρχές (άρθρο 68 του Νόμου περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου). Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων να επιληφθούν της κληρονομικής διαδικασίας είναι δεδομένη εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του ο διαθέτης είχε τη συνήθη κατοικία του στην Τσεχική Δημοκρατία (άρθρο 74 του Νόμου περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου).

Όσον αφορά τη διαδικασία για το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (συμπεριλαμβανομένης της διανομής της κοινής περιουσίας των συζύγων κατόπιν διαζυγίου), αρμόδιο είναι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου οι σύζυγοι έχουν ή είχαν την τελευταία κατοικία τους στην Τσεχική Δημοκρατία, εάν τουλάχιστον ένας εκ των συζύγων εξακολουθεί να ζει στην περιφέρεια του εν λόγω δικαστηρίου. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας (δηλαδή, το δικαστήριο του τόπου κατοικίας) του συζύγου κατά του οποίου στρέφεται η διαδικασία. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας του συζύγου που άσκησε την αγωγή για την κίνηση της διαδικασίας (άρθρα 373 και 383 του Νόμου αριθ. 292/2013, Συλλ., σχετικά με τις ειδικές δικαστικές διαδικασίες). Σε υποθέσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με διαδικασία διαζυγίου, αρμόδιο δικαστήριο είναι:

  • το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της κατοικίας του εναγόμενου, ή
  • εάν η υπόθεση αφορά ακίνητο, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, ή
  • εάν η διανομή πραγματοποιείται σε σχέση με κληρονομική διαδικασία, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου διεξάγεται η κληρονομική διαδικασία (άρθρο 88 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Τσεχία

More information

Notarska komora Ceske republiky , Apolinářská 12 , CZ - 128 00 Praha 2 , České republice

Tel.: +420 - 2 - 249 212 58

Tel.: +420 - 2 - 249 211 26

Fax: +420 - 2 - 249 191 92