3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Όπως ήδη προαναφέρθηκε υπό το ερώτημα 2.1., οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν τη μη εφαρμογή των νόμιμων κανόνων και να συνάψουν μια πλήρη ή μερική σύμβαση περί προσωπικής περιουσίας. Η περιουσία που θα υπαχθεί στην εν λόγω σύμβαση δεν υπόκειται σε διανομή στην περίπτωση διαζυγίου, νόμιμου χωρισμού κ.λπ.

(Νόμος περί των έννομων αποτελεσμάτων του γάμου, άρθρο 16, πρβ. και άρθρο 28)

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Η σύμβαση περί προσωπικής περιουσίας είναι έγκυρη μόνο εάν καταρτιστεί εγγράφως, υπογραφεί από αμφότερους του συζύγους και καταχωρισθεί (βλ. υπό το ερώτημα 4.).

(Νόμος περί των έννομων αποτελεσμάτων του γάμου, άρθρα 35 και 37)

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Σύμβαση περί προσωπικής περιουσίας μπορεί να συναφθεί τόσο πριν όσο και μετά την τέλεση του γάμου. Εάν η σύμβαση συναφθεί και καταχωρισθεί πριν από τον γάμο, τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο του γάμου. Εάν η σύμβαση συναφθεί μετά τον γάμο, τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο της καταχώρισής της.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η σύμβαση περί προσωπικής περιουσίας δύναται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, με νέα σύμβαση που πληροί τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. (Νόμος περί των έννομων αποτελεσμάτων του γάμου, άρθρο 28 β)