4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Οι συμβάσεις μεταξύ συζύγων περί προσωπικής περιουσίας καταχωρίζονται στο μητρώο προσωπικών στοιχείων που τηρείται στο Δικαστήριο Καταχωρίσεων Μητρώου, Majsmarken 5, 9500 Hobro (τηλέφωνο: 99685800, φαξ: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Καταχωρίζεται η σύμβαση συνολικά, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το ποια περιουσιακά στοιχεία θα ανήκουν στην προσωπική περιουσία.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο προσωπικών στοιχείων είναι δημόσια διαθέσιμες.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Οι συμβάσεις περί προσωπικής περιουσίας είναι έγκυρες μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί.