9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Αίτηση διανομής της κοινής περιουσίας δύναται να υποβληθεί στο δικαστήριο κληρονομικών, οικογενειακών και πτωχευτικών υποθέσεων (το εν λόγω δικαστήριο αποτελεί τμήμα του δικαστηρίου της πόλης, το οποίο αποτελεί τοπικό δικαστήριο στη Δανία), εάν ένας από τους συντρόφους ζει στη Δανία. Εάν τουλάχιστον ο ένας από τους συντρόφους συνδέεται με τη Δανία, οι σύντροφοι δύνανται να συμφωνήσουν την υποβολή αίτησης διανομής στη Δανία. Οι σύντροφοι δεν δύνανται να συνάψουν τέτοια σύμβαση εκ των προτέρων, αλλά αυτή μπορεί να συναφθεί μόνο αφότου δημιουργηθεί διαφορά σχετικά με τη διανομή περιουσίας κατόπιν διαζυγίου ή νόμιμου χωρισμού.

Αίτηση διανομής του τμήματος της κοινής περιουσίας που βρίσκεται στη Δανία δύναται να υποβληθεί στη Δανία, εφόσον τα προς διανομή περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σε κληρονομική διαδικασία σε άλλο κράτος.

(Νόμος περί της διανομής οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων, άρθρο 4)

(Νόμος περί της διαχείρισης κληρονομιών, άρθρο 74)