3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Στην περίπτωση άλλων υποχρεώσεων, κάθε σύζυγος ευθύνεται με την ξεχωριστή περιουσία του/της και το ήμισυ της κοινής περιουσίας (δηλαδή το μερίδιό του/της). Ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει το διαχωρισμό της κοινής περιουσίας αν αποδειχθεί ότι η ξεχωριστή περιουσία του οφειλέτη συζύγου δεν επαρκεί για να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του.

Τα καθεστώτα της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων, της κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων και της περιουσιακής αυτοτέλειας που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να αλλάξουν απεριόριστες φορές στη διάρκεια του γάμου μέσω της σύναψης γαμικού συμφώνου:

Ανεξάρτητα από το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, με το γαμικό σύμφωνο οι σύζυγοι μπορούν:

  • να καταργήσουν το καθεστώς που επέλεξαν να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους κατά την τέλεση του γάμου ή με το γαμικό σύμφωνο.
  • να επιλέξουν άλλο προβλεπόμενο από τον νόμο καθεστώς περιουσιακών σχέσεων.
  • να τροποποιήσουν το επιλεγέν καθεστώς περιουσιακών σχέσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.
  • να καθορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο για τις μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις, εάν οι σύζυγοι διαμένουν σε διαφορετικές χώρες ή έχουν διαφορετική ιθαγένεια.

Στην περίπτωση του καθεστώτος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων, σε γαμικό σύμφωνο μπορούν να συνομολογηθούν τα εξής:

  • ατομικά περιουσιακά στοιχεία ή ορισμένα είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να κηρυχθούν κοινή ή ξεχωριστή περιουσία.
  • η μη εφαρμογή των περιορισμών που προβλέπονται στη νομοθεσία για συναλλαγές που αφορούν την οικογενειακή κατοικία ή κατοικία που χρησιμοποιείται χωριστά από έναν εκ των συζύγων (βλ. 2.4.).
  • το δικαίωμα διαχείρισης της κοινής περιουσίας μπορεί να ανατεθεί στον ένα σύζυγο και το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί με όρους που θα καθοριστούν στο σύμφωνο.
  • μπορεί να συνομολογηθεί ότι η συναίνεση του ενός συζύγου δεν απαιτείται για συναλλαγές που διεξάγονται στο πλαίσιο ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του ετέρου συζύγου.

Στην περίπτωση του καθεστώτος της κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων, σε γαμικό σύμφωνο μπορούν να συνομολογηθούν τα εξής:

  • ότι δεν ισχύουν οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τη νομοθεσία για συναλλαγές που αφορούν την οικογενειακή στέγη ή μια κατοικία που χρησιμοποιείται χωριστά από ένα σύζυγο (βλ. 2.4.)
  • ότι το πεδίο και ο υπολογισμός των πάγιων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται διαφορετικά από τα όσα προβλέπονται από το νόμο (βλ. 5.3.).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι σύζυγοι πρέπει να συνάψουν το γαμικό σύμφωνο προσωπικά και το σύμφωνο πρέπει να καταρτιστεί και να επικυρωθεί από συμβολαιογράφο.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Ένα γαμικό σύμφωνο μπορεί να συναφθεί είτε πριν από το γάμο είτε στη διάρκεια αυτού (στην τελευταία περίπτωση τίθεται σε ισχύ κατά τη σύναψή του). Εάν συναφθεί πριν από το γάμο, τίθεται σε ισχύ την ημέρα τέλεσης του γάμου.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι σύζυγοι μπορούν να τροποποιούν ελεύθερα το γαμικό σύμφωνο (βλ. 3.1).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Εσθονία

More information

Notarite Koda , Tatari 25 , 10116 Tallinn

Tel.: +372 - 617 79 00

Fax: +372 - 617 79 01