4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Εάν κατά τη σύναψη του γάμου, οι σύζυγοι επιλέξουν είτε το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων είτε το καθεστώς της περιουσιακής αυτοτέλειας, ο αρμόδιος υπάλληλος δημογραφικών στατιστικών στοιχείων ή ο συμβολαιογράφος πρέπει να υποβάλει ειδοποίηση για να πραγματοποιηθεί η σχετική εγγραφή στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων.

Εάν οι μέλλοντες σύζυγοι δεν επιλέξουν καθεστώς περιουσιακών σχέσεων με την αίτηση γάμου και δεν συνάψουν γαμικό σύμφωνο, οι διατάξεις που αφορούν την κοινοκτημοσύνη των περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζονται στις περιουσιακές σχέσεις τους από τη σύναψη του γάμου και δεν πραγματοποιούνται εγγραφές στο μητρώο περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.

Εάν οι σύζυγοι συνάψουν γαμικό σύμφωνο, τα στοιχεία του συμφώνου καταχωρούνται στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον ενός εκ των συζύγων βάσει αίτησης πιστοποιημένης από συμβολαιογράφο.

Εάν το δικαστήριο άρει το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων ή το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης αποστέλλεται από το δικαστήριο στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, προκειμένου να καταχωρηθεί στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων.

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Η Δημοκρατία της Εσθονίας διαθέτει μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

(Πράξη περί μητρώου περιουσιακών στοιχείων συζύγων της Εσθονίας)

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Τα ακόλουθα εγγράφονται σε ένα δελτίο μητρώου: τα προσωπικά δεδομένα των συζύγων, το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, τροποποιήσεις των περιουσιακών δικαιωμάτων των συζύγων, ακυρώσεις ή τροποποιήσεις ορισμένων εγγραφών, η εφαρμογή του εσθονικού ή αλλοδαπού δικαίου στα δικαιώματα κυριότητας των συζύγων και στοιχεία σχετικά με το γαμικό σύμφωνο.

Στο φάκελο μητρώου τηρούνται τα έγγραφα που αποτέλεσαν τη βάση της εγγραφής (γαμικά σύμφωνα, δικαστικές αποφάσεις, αιτήσεις για την πραγματοποίηση των εγγραφών, κ.λπ.).

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο δελτίο μητρώου περιουσιακών στοιχείων των συζύγων και να εξασφαλίσει αντίγραφα αυτού. Πρόσβαση στα αρχεία του μητρώου και αντίγραφα των εγγράφων που περιέχει παρέχονται εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον.

Το έννομο συμφέρον συζύγου, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, συνδίκων πτώχευσης, δικαστηρίων και αρχών με εξουσία εποπτείας τεκμαίρεται.

Πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων παρέχεται μέσω των υπηρεσιών κτηματολογίου, των συμβολαιογραφείων και του οικείου δικτυακού τόπου. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου καταβάλλεται βάσει του Νόμου για τις συμβολαιογραφικές αμοιβές με την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στο συμβολαιογραφείο.

Πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων παρέχεται μέσω των συμβολαιογραφείων και του οικείου δικτυακού τόπου. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου καταβάλλεται βάσει του Νόμου για τις συμβολαιογραφικές αμοιβές με την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στο συμβολαιογραφείο.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Εάν οι σύζυγοι τροποποιήσουν το καθεστώς κοινοκτημοσύνης των περιουσιακών στοιχείων τους ή καταργήσουν το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους (βλ. 3.1.), η εν λόγω πράξη θα έχει νομική ισχύ έναντι τρίτων μόνο αν οι αλλαγές έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο περιουσιακών στοιχείων των συζύγων ή εάν το τρίτος μέρος γνώριζε την ύπαρξη του γαμικού συμφώνου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Εσθονία

More information

Notarite Koda , Tatari 25 , 10116 Tallinn

Tel.: +372 - 617 79 00

Fax: +372 - 617 79 01