8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Σύμφωνα με το δίκαιο της Εσθονίας, η συμβίωση δεν μπορεί να καταχωρηθεί και επίσης δεν προβλέπεται άλλος ειδικός κανονισμός για την ελεύθερη συμβίωση. Οι σύντροφοι που συμβιούν εκτός γάμου μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα νομικά μέσα εκτός οικογενειακού δικαίου: μπορούν να συγκροτούν ενώσεις προσώπων/κοινωνία σύμφωνα με το ενοχικό δίκαιο (η εφαρμογή σιωπηρών συμβάσεων περιορίζεται μόνο στα κινητά περιουσιακά στοιχεία), να αποκτούν συγκυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το εμπράγματο δίκαιο, να συντάσσουν διαθήκες σύμφωνα με το δίκαιο διαδοχής, κ.λπ.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Εσθονία

More information

Notarite Koda , Tatari 25 , 10116 Tallinn

Tel.: +372 - 617 79 00

Fax: +372 - 617 79 01