1 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Εάν οι σύζυγοι δεν έχουν συμφωνήσει άλλως, τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπει το δίκαιο του κράτους που κατέστη ο τόπος κατοικίας αμφότερων των συζύγων μετά τον γάμο. Εάν ακολούθως η κατοικία των συζύγων μεταφέρθηκε σε άλλο κράτος, εφαρμογής τυγχάνει το δίκαιο του εν λόγω άλλου κράτους, εφόσον οι σύζυγοι διαβιούν σε αυτό για τουλάχιστον πέντε έτη. Ωστόσο, το δίκαιο του εν λόγω κράτους τυγχάνει εφαρμογής αμέσως μετά τη μεταβολή της κατοικίας, εάν οι σύζυγοι διατηρούσαν κατοικία στο εν λόγω κράτος παλαιότερα κατά τη διάρκεια του γάμου τους ή εάν αμφότεροι είναι πολίτες του εν λόγω κράτους. Εντούτοις, το δίκαιο που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων δεν μεταβάλλεται στην περίπτωση μεταγενέστερης μεταφοράς της κατοικίας των συζύγων σε άλλο κράτος, εάν οι σύζυγοι ή οι μνηστευμένοι όρισαν το δίκαιο που θα διέπει τις περιουσιακές τους σχέσεις με σύμβαση, ή εάν, λόγω λύσης του γάμου, χωρισμού ή εκκρεμούς διαδικασίας διαζυγίου, κάποιος σύζυγος απέκτησε το δικαίωμα να αξιώσει τη διανομή της γαμικής περιουσίας πριν από τον χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο εφαρμοστέο το δίκαιο του εν λόγω άλλου κράτους. Εάν οι σύζυγοι δεν διαθέτουν κατοικία στο ίδιο κράτος, εφαρμογής τυγχάνει το δίκαιο του κράτους με το οποίο συνδέονται στενότερα, λαμβανομένων υπόψη όλων των συναφών συνθηκών (άρθρο 129 του νόμου περί γάμου). Πέραν τούτων, η Σκανδιναβική Σύμβαση μεταξύ της Δανίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας περιλαμβάνει σχεδόν ταυτόσημες διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων σχετικά με τον γάμο, την υιοθεσία και την επιμέλεια, και τυγχάνει εφαρμογής όταν αμφότεροι οι σύζυγοι είναι πολίτες ορισμένου συμβαλλόμενου κράτους κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου και κατόπιν εγκαθιστούν την κατοικία τους σε συμβαλλόμενο κράτος.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Οι μνηστευμένοι και οι σύζυγοι δικαιούνται να ορίσουν το δίκαιο που θα διέπει τις περιουσιακές σχέσης τους με σύμβαση. Η σύμβαση, προκειμένου να είναι έγκυρη, πρέπει να καταρτισθεί εγγράφως. Το δίκαιο του κράτους στο οποίο κάποιος σύζυγος διατηρεί την κατοικία του ή του οποίου κάποιος σύζυγος είναι πολίτης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μπορεί να οριστεί ως το δίκαιο που θα διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Εάν η κατοικία του ενός ή αμφότερων των συζύγων μεταφέρθηκε σε άλλο κράτος κατά τη διάρκεια του γάμου, ως εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί να επιλεγεί και το δίκαιο του κράτους στο οποίο κατοικούσαν για τελευταία φορά ταυτοχρόνως αμφότεροι οι σύζυγοι. Για την εγκυρότητα μιας σύμβασης τροποποίησης ή κατάργησης της σύμβασης επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου πρέπει να τηρηθεί ο έγγραφος τύπος (άρθρο 130 του νόμου περί γάμου).