2 Υπάρχει νόμιμο καθεστώς που να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, εφόσον υπάρχει, τι προβλέπει;

2.1. Παρακαλούμε περιγράψτε τις γενικές αρχές: Ποια αγαθά αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων; Ποια αγαθά αποτελούν μέρος των ξεχωριστών περιουσιών των συζύγων;

Σύμφωνα με τον φινλανδικό νόμο περί γάμου, τόσο η περιουσία που απέκτησε ο σύζυγος πριν από την τέλεση του γάμου όσο και αυτή που αποκτά κατά τη διάρκειά του ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο (άρθρο 34 του νόμου περί γάμου). Πλην εάν οι σύζυγοι έχουν συμφωνήσει άλλως, οι σύζυγοι διαθέτουν γαμικό δικαίωμα επί της περιουσίας του άλλου συζύγου, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για ακίνητη ή κινητή περιουσία. Η περιουσία που καταλαμβάνεται από το γαμικό δικαίωμα (γαμική περιουσία) διανέμεται σε περίπτωση λύσης του γάμου. Ωστόσο, κάθε δωρητής , διαθέτης ή ασφαλισμένος βάσει ασφαλιστήριου συμβολαίου δύναται να ορίσει ότι ο/η σύζυγος ορισμένου δωρεοδόχου, κληρονόμου ή δικαιούχου ασφαλιστήριου συμβολαίου δεν θα αποκτά γαμικό δικαίωμα επί του περιουσιακού στοιχείου που ο σύζυγός του/της απέκτησε ως δωρεά, βάσει διαθήκης ή ως δικαιούχος ασφαλιστήριου συμβολαίου (άρθρο 35 του νόμου περί γάμου).

2.2. Υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων;

Εάν δεν ορίζεται άλλως, το γαμικό δικαίωμα τεκμαίρεται ότι καταλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας των συζύγων.

2.3. Οι σύζυγοι πρέπει να προβούν σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων; Εάν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;

Κάθε σύζυγος δικαιούται να απαιτήσει από τον άλλο σύζυγο να συμμετάσχει στη σύνταξη απογραφής της κινητής περιουσίας αμφότερων των συζύγων. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την κυριότητα επί ορισμένου περιουσιακού στοιχείου, εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει περί της αποδεικτικής αξίας που πρέπει να αποδοθεί στην απογραφή (άρθρο 60 του νόμου περί γάμου). Στην πράξη, η σύνταξη απογραφής είναι αναπόφευκτη μετά την έναρξη διαδικασίας διαζυγίου και πριν από τη διανομή της γαμικής περιουσίας, καθώς δεν υφίσταται άλλος τρόπος υπολογισμού των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το γαμικό δικαίωμα.

2.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων; Ποιος έχει δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων; Μπορεί ένας εκ των συζύγων να διαθέσει/διαχειριστεί την περιουσία μόνος του ή είναι απαραίτητη η συναίνεση του έτερου συζύγου (π.χ. στις περιπτώσεις διάθεσης της οικίας των συζύγων); Ποια είναι η επίδραση ενδεχόμενης απουσίας συναίνεσης στην εγκυρότητα μιας νομικής συναλλαγής και στο αντιτάξιμο κατά τρίτων;

Ο σύζυγος στον οποίο αυτή εκάστοτε ανήκει διαχειρίζεται ανεξάρτητα την περιουσία του κατά τη διάρκεια του γάμου (άρθρο 36 του νόμου περί γάμου). Ωστόσο, ακόμη και εάν η οικογενειακή οικία ανήκει αποκλειστικά στον ένα σύζυγο, απαιτείται η συναίνεση του άλλου συζύγου εάν επιθυμεί να τη διαθέσει. Εάν ο σύζυγος στον οποίο αυτή ανήκει διαθέσει την οικογενειακή οικία χωρίς τη συναίνεση του άλλου συζύγου, ο τελευταίος δύναται να προσβάλει τη σχετική δικαιοπραξία. Η σχετική αγωγή υπόκειται σε αποσβεστική προθεσμία, η οποία συμπληρώνεται τρεις μήνες μετά τη σύναψη της δικαιοπραξίας (άρθρο 38 του νόμου περί γάμου). Σε περίπτωση που οι σύζυγοι διατηρούν περιουσιακά στοιχεία από κοινού, η διαχείριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων πρέπει επίσης να πραγματοποιείται από κοινού από τους συζύγους. Σε περίπτωση που ένας σύζυγος εκποιήσει ή ενεχυριάσει κινητό περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στον άλλο σύζυγο ή που ανήκει από κοινού στους συζύγους χωρίς τη συναίνεση του άλλου συζύγου, ο τελευταίος διαθέτει το δικαίωμα να εξαγοράσει το εν λόγω κινητό. Εάν ο τρίτος δεν τελούσε σε καλή πίστη ή εάν η δικαιοπραξία ήταν χαριστική, ο σύζυγος δικαιούται να επαναποκτήσει το περιουσιακό στοιχείο χωρίς να υποχρεούται σε εξαγορά του (άρθρο 58 του νόμου περί γάμου).

2.5. Υπάρχουν δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ένα σύζυγο αλλά δεσμεύουν και τον άλλο;

Αμφότεροι οι σύζυγοι ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε οποιοσδήποτε εκ των συζύγων για τη συντήρηση της οικογένειας (βλ. υπό το ερώτημα 2.6.).

2.6. Ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου; Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους;

Έκαστος σύζυγος ευθύνεται μόνος για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε πριν ή κατά τη διάρκεια του γάμου. Αντιθέτως, αμφότεροι οι σύζυγοι ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε οποιοσδήποτε εκ των συζύγων για τη συντήρηση της οικογένειας. Ωστόσο, δεν υφίσταται κοινή ευθύνη για τα χρηματικά δάνεια που έλαβε ορισμένος σύζυγος για τη συντήρηση της οικογένειας ή για οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που αναλήφθηκε για τη συντήρηση της οικογένειας, εάν ο πιστωτής γνώριζε ότι οι σύζυγοι διαβιούν ξεχωριστά λόγω διάσπασης της σχέσης τους (άρθρο 52 του νόμου περί γάμου). Οι σύζυγοι ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από κοινού κατά τη διάρκεια του γάμου, πλην εάν συμφωνήθηκε άλλως (άρθρο 53 του νόμου περί γάμου).