3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Με γαμήλια σύμβαση συναφθείσα πριν ή κατά τη διάρκεια του γάμου, οι σύζυγοι ή μνηστευμένοι δύνανται να αποκλείσουν από τη γαμική περιουσία (την περιουσία που καταλαμβάνεται από το γαμικό δικαίωμα) οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει ήδη ή που θα αποκτηθεί στο μέλλον από οποιονδήποτε εκ των συζύγων. Με την ίδια σύμβαση δύναται να οριστεί ότι ορισμένος σύζυγος θα διαθέτει γαμικό δικαίωμα επί περιουσιακών στοιχείων το οποίο, βάσει προηγούμενης γαμήλιας σύμβασης, δεν διέθετε (άρθρο 41 του νόμου περί γάμου). Σε περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν συνάψει γαμήλια σύμβαση που αποκλείει αμοιβαία το γαμικό δικαίωμα, μετά τη λύση του γάμου πραγματοποιείται μόνο διαχωρισμός της περιουσίας (βλ. υπό το ερώτημα 5.1.).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Η γαμήλια σύμβαση πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Σε περίπτωση που ορισμένος σύζυγος ή μνηστευμένος δεν δύναται να συνάψει ο ίδιος γαμήλια σύμβαση λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας, για τη σύναψή της υποχρεούται να λάβει την έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα του (άρθρο 42 του νόμου περί γάμου). Η γαμήλια σύμβαση πρέπει να υπογράφεται από τους συζύγους παρουσία δύο μαρτύρων χωρίς ιδιοτελές συμφέρον στην υπόθεση (άρθρο 66 του νόμου περί γάμου).

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Η σύμβαση δύναται να συναφθεί πριν από τον γάμο, τίθεται, ωστόσο, σε ισχύ μόνο αφότου καταχωρισθεί στο μητρώο γαμικών υποθέσεων, το αργότερο πριν από την έναρξη διαδικασίας διαζυγίου (άρθρα 43, 44 του νόμου περί γάμου).

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι σύζυγοι δύνανται να συνάψουν νέα γαμήλια σύμβαση κατά τη διάρκεια του γάμου.