4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Στη Φινλανδία τηρείται μητρώο γαμικών υποθέσεων, το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη χώρα. Η τοπική κρατική αρχή, δηλαδή το γραφείο ληξιαρχείου, λειτουργεί ως η αρχή τήρησης του μητρώου

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Η γαμήλια σύμβαση καταχωρίζεται στο μητρώο γαμικών υποθέσεων. Ως εκ τούτου, πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία υπογραφής της γαμήλιας σύμβασης και όλο το περιεχόμενό της της καταχωρίζονται στο μητρώο.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Καθένας δικαιούται να λάβει πληροφορίες σχετικά με το εάν οι σύζυγοι έχουν συνάψει έγκυρη γαμήλια σύμβαση και σχετικά με το περιεχόμενό της.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Η γαμήλια σύμβαση δεν τίθεται σε ισχύ πριν από την καταχώρισή της στο μητρώο (άρθρο 44 του νόμου περί γάμου).