8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Σε περίπτωση που πρόσωπα του ιδίου φύλου καταχωρήσουν τη σχέση συμβίωσής τους, οι περιουσιακές σχέσεις τους και τα κληρονομικά δικαιώματά τους διέπονται από τους ίδιους κανόνες που ισχύουν και για τους νυμφευμένους συζύγους. Η σχέση καταχωρημένης συμβίωσης ομοίως λύεται δια διαζυγίου, ενώ οι σύντροφοι δύνανται να συνάψουν γαμήλια σύμβαση. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά με την περιουσία των συζύγων και τη διανομή της ισχύουν επίσης και για τις σχέσεις καταχωρημένης συμβίωσης. Στη Φινλανδία, τόσο οι ετερόφυλοι όσο και οι ομοφυλόφιλοι δύνανται να διαβούν σε μη καταχωρημένη σχέση συμβίωσης. Σε περίπτωση που η μη καταχωρημένη σχέση συμβίωσης έχει διαρκέσει λιγότερο από πέντε έτη και που οι σύντροφοι δεν διαθέτουν κοινό τέκνο, οι διαφορές με αντικείμενο την περιουσία των συντρόφων επιλύονται βάσει των γενικών νομικών διατάξεων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση λήξης ορισμένης μη καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης, οι σύντροφοι μπορούν να αξιώσουν την επιστροφή τυχόν αδικαιολόγητων παροχών. Άλλα πρακτικώς σημαντικά ένδικα μέσα αποτελούν οι αξιώσεις πληρωμής, αναγνώρισης της κυριότητας και απόδοσης της κατοχής. Σε περίπτωση που η μη καταχωρημένη σχέση συμβίωσης έχει διαρκέσει περισσότερο από πέντε έτη ή που οι σύντροφοι διαθέτουν κοινό τέκνο, εφαρμογής τυγχάνει ο «νόμος περί της λύσης της οικοσκευής συμβιούντων συντρόφων», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2011.Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, μετά τη λύση της σχέσης συμβίωσης, ένας σύντροφος δικαιούται να λάβει αποζημίωση από τον άλλο σύντροφο εάν έχει βοηθήσει τον άλλο σύντροφο να επαυξήσει ή να διατηρήσει την περιουσία του με τη συμβολή του προς όφελος του κοινού νοικοκυριού, κατά τρόπο ώστε η τυχόν διανομή της περιουσίας αποκλειστικά βάσει των υφιστάμενων δικαιωμάτων κυριότητας να οδηγούσε σε αδικαιολόγητο πλουτισμό του ενός συντρόφου σε βάρος του άλλου. Δεν υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης εάν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός που επήλθε μέσω της συμβολής προς όφελος του κοινού νοικοκυριού είναι, ενόψει των συνολικών συνθηκών, ασήμαντος.