9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Τα φινλανδικά δικαστήρια διαθέτουν αρμοδιότητα σε υποθέσεις αφορώσες τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων εάν: 1) ο εναγόμενος διατηρεί κατοικία ή συνήθη διαμονή στη Φινλανδία, 2) ο ενάγων διατηρεί κατοικία ή συνήθη διαμονή στη Φινλανδία και το φινλαδικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, 3) η τελευταία κοινή κατοικία ή συνήθης διαμονή των συζύγων βρισκόταν στη Φινλανδία και ένας από τους συζύγους εξακολουθεί να διατηρεί ή διατηρούσε κατά τον χρόνο του θανάτου του κατοικία ή συνήθη διαμονή στη Φινλανδία, 4) η περιουσία που αποτελεί το αντικείμενο της επίδικης υπόθεσης βρίσκεται στη Φινλανδία, ή 5) ο εναγόμενος συναινεί στην εκδίκαση της υπόθεσης στη Φινλανδία ή αμύνεται χωρίς να προβάλλει ένσταση έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρο 127 του νόμου περί γάμου). Αρμόδιο είναι το περιφερειακό δικαστήριο του τόπου όπου βρίσκεται η κατοικία ή η συνήθης διαμονή του εναγόμενου. Το γραφείο ληξιαρχείου της Φινλανδίας δύναται να καταχωρίσει ορισμένη γαμήλια σύμβαση ή σύμβαση επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου ακόμη και εάν τα φινλανδικά δικαστήρια είναι αναρμόδια να εκδικάσουν υποθέσεις σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων (άρθρο 127 του νόμου περί γάμου).