2 Υπάρχει νόμιμο καθεστώς που να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, εφόσον υπάρχει, τι προβλέπει;

2.1. Παρακαλούμε περιγράψτε τις γενικές αρχές: Ποια αγαθά αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων; Ποια αγαθά αποτελούν μέρος των ξεχωριστών περιουσιών των συζύγων;

Στην περίπτωση που δεν έχει συναφθεί γαμήλια σύμβαση, οι σύζυγοι υπάγονται στο σύστημα της κοινοκτημοσύνης: το σύστημα της συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρα 1400-1491 ΑΚ). Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται εξ επαχθούς αιτίας μετά την τέλεση του γάμου είναι κοινά. Ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία που ήδη ανήκαν σε έναν από τους συζύγους κατά την ημέρα τέλεσης του γάμου ή που αποκτήθηκαν μέσω δωρεάς, κληροδοσίας ή κληρονομίας και τα περιουσιακά στοιχεία «προσωπικής φύσης» αποτελούν προσωπική περιουσία του εκάστοτε συζύγου (άρθρο 1404 ΑΚ).

2.2. Υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων;

Τα συζυγικά περιουσιακά στοιχεία τεκμαίρονται κοινά εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι αποτελούν προσωπική περιουσία ενός από τους συζύγους (άρθρο 1402 ΑΚ).

2.3. Οι σύζυγοι πρέπει να προβούν σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων; Εάν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;

Οι σύζυγοι δεν υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή.

2.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων; Ποιος έχει δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων; Μπορεί ένας εκ των συζύγων να διαθέσει/διαχειριστεί την περιουσία μόνος του ή είναι απαραίτητη η συναίνεση του έτερου συζύγου (π.χ. στις περιπτώσεις διάθεσης της οικίας των συζύγων); Ποια είναι η επίδραση ενδεχόμενης απουσίας συναίνεσης στην εγκυρότητα μιας νομικής συναλλαγής και στο αντιτάξιμο κατά τρίτων;

Έκαστος σύζυγος δύναται να διαχειρίζεται και να διαθέτει την προσωπική αυτού περιουσία (άρθρο 1428 ΑΚ) και την κοινή περιουσία (άρθρο 1421 παράγραφος 1 ΑΚ). Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητάς τους, ορισμένες δικαιοπραξίες αναφορικά με την κοινή περιουσία πρέπει να διενεργούνται από κοινού. Αυτό σημαίνει ότι η δικαιοπραξία πρέπει να διενεργηθεί από αμφότερους τους συζύγους ενεργούντες από κοινού ή από τον ένα σύζυγο αλλά με τη συναίνεση του άλλου. Η εν λόγω απαίτηση ισχύει ειδικότερα για: τις πράξεις διάθεσης κοινών περιουσιακών στοιχείων από χαριστική αιτία και τις πράξεις διάθεσης κοινών περιουσιακών στοιχείων για την εγγύηση χρέους τρίτου (άρθρο 1422 ΑΚ), καθώς και τις πράξεις διάθεσης που αφορούν ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης, και μη διαπραγματεύσιμα εταιρικά μερίδια και συναφή εταιρικά δικαιώματα που ανήκουν από κοινού στους συζύγους (1424 ΑΚ).

Στην περίπτωση που κάποιος από τους συζύγους παραβεί τους εν λόγω κανόνες, ο άλλος σύζυγος δύναται να αιτηθεί την ακύρωση της σχετικής δικαιοπραξίας (άρθρο 1427 ΑΚ).

Στην περίπτωση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ή αδυναμίας ενός από τους συζύγους, ο άλλος σύζυγος δύναται να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας να υποκατασταθεί στη θέση του συζύγου του ως προς την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (άρθρο 1426 ΑΚ).

Τέλος, οι σύζυγοι δεν δύνανται ενεργώντας ατομικά να διαθέσουν τα δικαιώματα με τα οποία διασφαλίζεται η στέγαση της οικογένειας (άρθρο 215 παράγραφος 3 ΑΚ).

2.5. Υπάρχουν δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ένα σύζυγο αλλά δεσμεύουν και τον άλλο;

Ένας σύζυγος δύναται να διαχειρίζεται την προσωπική περιουσία του συζύγου του εάν έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο ρητά (άρθρο 1431 ΑΚ), σιωπηρά (άρθρο 1432 ΑΚ) ή δυνάμει δικαστικής απόφασης (άρθρο 1429 ΑΚ).

2.6. Ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου; Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους;

Για τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν πριν από τον γάμο υπέγγυα είναι η προσωπική περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη συζύγου (άρθρα 1410 και 1411 ΑΚ). Για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου υπέγγυα είναι η προσωπική περιουσία του οφειλέτη συζύγου και η κοινή περιουσία (άρθρο 1413 ΑΚ).

Εάν δεν υφίσταται η συναίνεση του άλλου συζύγου, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δάνεια ή εγγυήσεις, υπέγγυα είναι μόνο η προσωπική περιουσία και τα εισοδήματα του συμβληθέντος συζύγου, και όχι η κοινή περιουσία (άρθρο 1415 ΑΚ).

Τέλος, στην περίπτωση που η υποχρέωση έχει αναληφθεί από κοινού και εις ολόκληρον από τους συζύγους, υπέγγυα για την ικανοποίησή της είναι ολόκληρη η οικογενειακή περιουσία (άρθρο 1418 ΑΚ). Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για τη συντήρηση του νοικοκυριού ή την ανατροφή των τέκνων (άρθρο 1414 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γαλλία

More information

Conseil Supérieur du Notariat Français , 60, bd de la Tour-Maubourg , F - 75007 Paris , France

Tel.: +33 - 1 - 44 90 30 00

Fax: +33 - 1 - 44 90 30 30