3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Το άρθρο 1387 ΑΚ καθιερώνει την αρχή της ελευθερίας των συζύγων όσον αφορά τη διαμόρφωση των γαμικών σχέσεών τους. Οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν τη συμβατική κοινοκτημοσύνη (άρθρα 1497 επ. ΑΚ)· την καθολική κοινοκτημοσύνη, στην οποία εντάσσεται στην κοινή περιουσία το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού των συζύγων (άρθρο 1526 ΑΚ)· την περιουσιακή αυτοτέλεια, στην οποία δεν υφίσταται κοινοκτημοσύνη (άρθρα 1536 επ. CC)· τη συμμετοχή στα αποκτήματα, στην οποία δεν υφίσταται κοινοκτημοσύνη, αλλά έκαστος σύζυγος, στην περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου, δικαιούται να λάβει χρηματική αποζημίωση εφόσον συσσώρευσε λιγότερο πλούτο από ό,τι ο άλλος σύζυγος κατά τη διάρκεια του γάμου (άρθρα 1569 επ. ΑΚ).

Οι σύζυγοι σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να αποκλείσουν την εφαρμογή του «βασικού καθεστώτος», το οποίο εφαρμόζεται εκ μόνης της ύπαρξης του γάμου (άρθρα 212 επ. ΑΚ).

Εξάλλου, από την 1η Μαΐου 2013, τα μεικτά γαλλο-γερμανικά ζευγάρια και γενικότερα, κάθε ζευγάρι το οποίο διαμένει στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή υπόκειται στο γαλλικό ή στο γερμανικό καθεστώς περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, μπορούν να επιλέξουν το νέο προαιρετικό γαλλο-γερμανικό καθεστώς περιουσιακών σχέσεων. Το εν λόγω καθεστώς εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από το καθεστώς συμμετοχής στα αποκτήματα (καθεστώς περιουσιακής αυτοτέλειας κατά τη διάρκεια του γάμου, ενώ κατά τη λύση του γάμου κάθε σύζυγος δικαιούται το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Η γαμήλια σύμβαση πρέπει να συναφθεί με συμβολαιογραφική πράξη (άρθρο 1394 ΑΚ). Το πιστοποιητικό γάμου πρέπει να αναφέρει εάν έχει συναφθεί γαμήλια σύμβαση, και το όνομα και τη διεύθυνση του συμβολαιογράφου (άρθρο 76 ΑΚ). Σε αντίθετη περίπτωση, έναντι των τρίτων θεωρείται ότι οι σύζυγοι νυμφεύθηκαν υπό το σύστημα της προβλεπόμενης από το νόμο κοινοκτημοσύνης.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Η γαμήλια σύμβαση πρέπει να συναφθεί πριν από την τέλεση του γάμου και τίθεται σε ισχύ κατά την ημέρα τέλεσης του γάμου (άρθρο 1395 ΑΚ).

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί πριν από την τέλεση του γάμου, τηρουμένων των ίδιων τυπικών προϋποθέσεων που ισχύουν και για τη σύναψή της (άρθρο 1396 ΑΚ) (βλ. ερώτημα 3.2). Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών ισχύος του επιλεγέντος καθεστώτος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεών τους, οι σύζυγοι δύνανται να μεταβάλουν το εν λόγω καθεστώς δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης (άρθρο 1397 ΑΚ). Οι πιστωτές και τα ενήλικα τέκνα κάθε συζύγου δύνανται να αντιταχθούν στην εν λόγω μεταβολή. Στην περίπτωση αντιρρήσεων ή εφόσον κάποιος από τους συζύγους έχει ανήλικα τέκνα, η συμβολαιογραφική πράξη πρέπει να επικυρωθεί δικαστικά.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γαλλία

More information

Conseil Supérieur du Notariat Français , 60, bd de la Tour-Maubourg , F - 75007 Paris , France

Tel.: +33 - 1 - 44 90 30 00

Fax: +33 - 1 - 44 90 30 30