6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση θανάτου, η συζυγική κοινοκτημοσύνη λύεται και η σχετική περιουσία διανέμεται στα δύο. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το μισό της, ενώ το άλλο μισό αποδίδεται στους κληρονόμους του αποβιώσαντος συζύγου. Ωστόσο, ο επιζών σύζυγος επίσης αποτελεί κληρονόμο, τα δε δικαιώματά του εξαρτώνται από τα πρόσωπα των λοιπών κληρονόμων (άρθρα 756 επ. ΑΚ). Εάν υφίστανται κατιόντες, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί την επικαρπία ολόκληρης της κληρονομιαίας περιουσίας ή την πλήρη κυριότητα του ενός τετάρτου αυτής (άρθρο 757 ΑΚ). Στην περίπτωση που κληρονομούν ο πατέρας και η μητέρα του αποβιώσαντος, έκαστος εξ αυτών κληρονομεί το ένα τέταρτο της κληρονομιαίας περιουσίας, ενώ η υπόλοιπη κληρονομείται από τον επιζώντα σύζυγο (άρθρο 757-1 ΑΚ). Ελλείψει κατιόντων ή του πατέρα και της μητέρας του αποβιώσαντος, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας (άρθρο 757-2 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γαλλία

More information

Conseil Supérieur du Notariat Français , 60, bd de la Tour-Maubourg , F - 75007 Paris , France

Tel.: +33 - 1 - 44 90 30 00

Fax: +33 - 1 - 44 90 30 30