7 Το εθνικό δίκαιο προβλέπει ειδικό καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων για ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων;

Αποτέλεσμα της συνεργασίας του γαλλικού και του γερμανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2010 και τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία την 1η Μαΐου 2013, δημιούργησε ένα πρόσθετο προαιρετικό σύστημα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, το οποίο εμπνέεται από τα συστήματα συμμετοχής στα αποκτήματα που ισχύουν στη Γαλλία και τη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια του γάμου, οι σύζυγοι τελούν υπό καθεστώς περιουσιακής αυτοτέλειας. Με τη λύση του γάμου, κάθε σύζυγος δικαιούται το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου.

Το συγκεκριμένο κοινό καθεστώς περιουσιακών σχέσεων προσφέρεται όχι μόνον στα γαλλο-γερμανικά ζευγάρια, αλλά και στα ζευγάρια που διαμένουν στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή των οποίων οι περιουσιακές σχέσεις υπόκεινται στο γαλλικό ή στο γερμανικό δίκαιο.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γαλλία

More information

Conseil Supérieur du Notariat Français , 60, bd de la Tour-Maubourg , F - 75007 Paris , France

Tel.: +33 - 1 - 44 90 30 00

Fax: +33 - 1 - 44 90 30 30