8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Οι μη καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης (απλή συμβίωση) αναγνωρίζονται από το άρθρο 515-8 ΑΚ , αλλά δεν ρυθμίζονται.

Οι καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης (σχέσεις αστικής συμβίωσης) ρυθμίζονται τα άρθρα 515-1 επ. ΑΚ . Οι εν λόγω σχέσεις αστικής συμβίωσης δύναται να συναφθούν από ζευγάρια του ίδιου ή διαφορετικού φύλου.

Οι σύντροφοι σχέσης αστικής συμβίωσης ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε συμβατικά ο ένας από τους συντρόφους για την κάλυψη των «καθημερινών αναγκών» (άρθρο 515-4 ΑΚ).

Έκαστος σύντροφος παραμένει ελεύθερος να διαχειρίζεται την ίδια αυτού περιουσία και υπεύθυνος για τις ίδιες αυτού υποχρεώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η κυριότητα δεν αποσαφηνίζεται τεκμαίρεται ότι ανήκουν σε αμφότερους τους συντρόφους από κοινού (άρθρο 515-5 ΑΚ). Οι σύντροφοι δύνανται επίσης να ορίσουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της σχέσης συμβίωσης θα ανήκουν στους συντρόφους από κοινού (άρθρο 515-5-1 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γαλλία

More information

Conseil Supérieur du Notariat Français , 60, bd de la Tour-Maubourg , F - 75007 Paris , France

Tel.: +33 - 1 - 44 90 30 00

Fax: +33 - 1 - 44 90 30 30