3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Κατά τη σύναψη γαμήλιας σύμβασης, οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν ένα από τα διαφορετικά συμβατικά συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων αλλά και να τροποποιήσουν τις μεμονωμένες διατάξεις του αντίστοιχου συστήματος ( άρθρο 1408 παρ. 1 BGB). Επίσης, οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τη γαμήλια σύμβασή τους (βλέπε σημείο 1.2).

Κατά παρέκκλιση του προκαθορισμένου συστήματος κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων, οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν το σύστημα διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 1414 BGB), το σύστημα καθολικής κοινοκτημοσύνης ( άρθρο 1415 και επόμενα BGB) και το γαλλο-γερμανικό σύστημα προαιρετικής κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων .

Εάν επιλέξουν τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, ανακαλούν το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. Στο πλαίσιο της εν λόγω συμβατικής μορφής του συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, δεν εξισώνονται τα αποκτήματα.

Στο σύστημα καθολικής κοινοκτημοσύνης (το οποίο εφαρμόζεται σπάνια στην πράξη), τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων αποτελούν την κοινή περιουσία τους ( άρθρο 1416 BGB). Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με τα ίδια και τα αποκλειστικά περιουσιακά τους στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν μεταβιβάζονται με νομικές πράξεις θεωρούνται ίδια περιουσιακά στοιχεία ενός συζύγου: [άρθρο 1417 παρ. 2 BGB (Γερμανικός Αστικός Κώδικας)]. Για παράδειγμα, τα ίδια περιουσιακά στοιχεία ενός συζύγου περιλαμβάνουν υποχρεώσεις οι οποίες δεν είναι μεταβιβάσιμες και δεν δύνανται να κατασχεθούν, υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μισθοδοσία και έξοδα διαμονής που δεν δύνανται να κατασχεθούν ή το μερίδιο ενός μετόχου που φέρει προσωπική ευθύνη σε μια ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία. Τα αποκλειστικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται σε μια γαμήλια σύμβαση ως αποκλειστικά για έναν σύζυγο, τα οποία αποκτώνται μετά τον θάνατο ενός συζύγου ή παρέχονται σε αυτόν από ένα τρίτο πρόσωπο εάν ο θανών ορίζει στη διαθήκη του ή το τρίτο πρόσωπο στη δωρεά του ότι τα κατά αυτόν τον τρόπο αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται αποκλειστικά.

Η κοινή περιουσία ανήκει από κοινού στους συζύγους (άρθρο 1419 BGB). Εάν η γαμήλια σύμβαση δεν περιλαμβάνει σχετική διάταξη, οι σύζυγοι διαχειρίζονται από κοινού την κοινή περιουσία.

Οι σύζυγοι μπορούν επίσης να επιλέξουν το γαλλο-γερμανικό σύστημα προαιρετικής κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων, ανεξαρτήτως εάν ο ένας σύζυγος έχει γαλλική υπηκοότητα ή διατηρεί συνήθη τόπο διαμονής στη Γαλλία. Το συγκεκριμένο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων αντιστοιχεί κυρίως στον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων αλλά προβλέπει επίσης ορισμένα υποχρεωτικά αντισταθμιστικά μέτρα και περιορισμούς ως προς τους ειδικούς κανόνες ελεύθερης διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, ειδικότερα αναφορικά με την οικογενειακή οικία.

Η ελευθερία σύναψης συμβάσεων περιορίζεται από την αρχή της καλής πίστης. Συνεπώς, η γαμήλια σύμβαση δεν πρέπει μόνο να συμμορφώνεται με τους βασικούς κανόνες δημόσιας πολιτικής, αλλά και να πληροί πιο αυστηρές απαιτήσεις, οι οποίες αποκλείουν τη μονομερή διάκριση ενός συζύγου κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Σύμφωνα με το άρθρο 1410 BGB, η γαμήλια σύμβαση πρέπει να καταρτιστεί από έναν συμβολαιογράφο αστικού δικαίου παρουσία και των δύο μερών.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Οι σύζυγοι μπορούν να συνάψουν μια γαμήλια σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ενός γάμου ή πριν από την τέλεση ενός γάμου. Στη δεύτερη περίπτωση, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την τέλεση του γάμου ( άρθρο 1408 BGB).

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι σύζυγοι μπορούν να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες συμφωνίες οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με τις ισχύουσες τυπικές απαιτήσεις.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γερμανία

More information

Bundesnotarkammer , Mohrenstraße; 34 , D - 10117 Berlin , Deutschland

Tel.: +49 - (30) 3 83 86 60

Fax: +49 - (30) 38 38 66 66