8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 στο γερμανικό δίκαιο προβλεπόταν για τις καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης ένας νομικός θεσμός αντίστοιχος με τον θεσμό του γάμου, ο οποίος αφορούσε αποκλειστικά τα ζευγάρια του ίδιου φύλου, και ρυθμιζόταν από τον νόμο περί σχέσεων καταχωρημένης συμβίωσης (Lebenspartnerschaftsgesetz, LPartG)

Ο νόμος της 20ής Ιουλίου 2017 που κατοχυρώνει το δικαίωμα ζευγαριών του ιδίου φύλου να συνάπτουν γάμο (βλ. γερμανική Επίσημη Εφημερίδα - BGBL. I, σ. 2787), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2017, θέσπισε τη δυνατότητα τέλεσης γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Οι γάμοι μεταξύ ομοφυλοφίλων διέπονται από τις ίδιες διατάξεις όπως και οι αντίστοιχοι γάμοι μεταξύ ετερόφυλων, με αποτέλεσμα πλέον να είναι δυνατή και η υιοθεσία.

Οι σχέσεις συμβίωσης που έχουν ήδη καταχωρηθεί εξακολουθούν να υφίστανται, εκτός αν αμφότεροι οι σύντροφοι δηλώσουν στο ληξιαρχείο ότι επιθυμούν να ενωθούν με τα ισόβια δεσμά του γάμου (βλ. άρθρο 20α LPartG). Με τη θέσπιση του γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, ο θεσμός της καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης είναι περιττός. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν είναι δυνατή η σύναψη καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης.

Προκειμένου να μην θιγεί η εγκυρότητα των καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης, ο γερμανός νομοθέτης έχει θεσπίσει ειδικούς κανόνες σύγκρουσης νόμων για τα ομόφυλα ζευγάρια και τις καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης: η σύναψη, οι γενικές συνέπειες, τα αποτελέσματα στις περιουσιακές σχέσεις, καθώς και η λύση τους διέπονται από τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου της χώρας όπου έχουν καταχωρηθεί [άρθρο 17β παρ. 1 σε συνδυασμό με το εδάφιο 4 EGBGB (Εισαγωγικός νόμος του γερμανικού Αστικού Κώδικα), κατά περίπτωση]. Εάν υφίστανται καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης ή γάμοι ομοφύλων μεταξύ των ίδιων προσώπων σε διαφορετικές χώρες, ο γάμος ή η καταχωρημένη σχέση συμβίωσης που έχει συναφθεί τελευταία είναι δεσμευτικός/ δεσμευτική από τον χρόνο σύναψης (άρθρο 17β παρ. 3 σε συνδυασμό με την παρ. 4 EGBGB, κατά περίπτωση).

Υπάρχει σύγχυση σε σχέση με τους κανόνες σύγκρουσης νόμων που τυγχάνουν εφαρμογής επί σχέσεων συμβίωσης καταχωρημένων στην αλλοδαπή.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γερμανία

More information

Bundesnotarkammer , Mohrenstraße; 34 , D - 10117 Berlin , Deutschland

Tel.: +49 - (30) 3 83 86 60

Fax: +49 - (30) 38 38 66 66