3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι μπορούν να επιλέγουν με σύμβαση το σύστημα που θα ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις τους, επιλέγοντας την εφαρμογή του συστήματος της κοινοκτημοσύνης, υπό τον όρο ότι η εν λόγω σύμβαση δεν θα αντιβαίνει σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Με την εν λόγω σύμβαση, οι σύζυγοι δύνανται να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της κοινοκτημοσύνης, τη διοίκηση των στοιχείων της κοινής περιουσίας, τη λήξη της κοινοκτημοσύνης κ.λπ. Η εν λόγω σύμβαση δεν μπορεί να παραπέμψει σε έθιμα, σε νόμο που δεν ισχύει ή σε νόμο αλλοδαπό.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι τυπικές απαιτήσεις για την επιλογή του συστήματος της κοινοκτημοσύνης είναι οι εξής: α) η σύμβαση πρέπει να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και β) πρέπει να καταχωρισθεί σε ένα ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται ειδικά για αυτόν τον σκοπό (άρθρο 1403 παρ. 2 ΕΑΚ). Οι σύζυγοι που επιθυμούν την κατάρτιση ενός τέτοιου συμβολαίου πρέπει να απευθυνθούν σε συμβολαιογράφο αστικού δικαίου για τη σύνταξή του.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Το εν λόγω συμβόλαιο μπορεί να συναφθεί είτε πριν από τον γάμο είτε κατά τη διάρκειά του, ενώ τίθεται σε ισχύ από την καταχώρισή του στο ειδικό δημόσιο βιβλίο.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι σύζυγοι δύνανται ελεύθερα να τροποποιούν το ισχύον μεταξύ τους συμβόλαιο υπό τους όρους που αναφέρονται υπό το ερώτημα 3.2.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ελλάδα

More information

National Council of the Greek Notariat , 4, G. Genadiou Street , GR - 106 78 Athens , Greece

Tel.: +30 - 210 - 330 74 50

Fax: +30 - 210 - 381 22 49