4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Το άρθρο 1403 παρ. 2 ΕΑΚ ορίζει ότι το συμβόλαιο πρέπει να καταχωρισθεί σε ένα ειδικό δημόσιο βιβλίο προκειμένου να ισχύει και απέναντι στους τρίτους.

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Το συμβόλαιο με το οποίο οι σύζυγοι επέλεξαν το σύστημα της κοινοκτημοσύνης καταχωρίζεται στο βιβλίο με όλες τις σχετικές πτυχές του, όπως τα ονοματεπώνυμα των συζύγων, η έκταση του συστήματος της κοινοκτημοσύνης και λεπτομέρειες σχετικά με τη λήξη της.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Κάθε πρόσωπο με έννομο συμφέρον μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο δημόσιο βιβλίο που περιλαμβάνει τις ανωτέρω καταχωρίσεις.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Το συμβόλαιο τίθεται σε ισχύ και μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτων από την καταχώρισή του στο ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρο 1403 ΕΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ελλάδα

More information

National Council of the Greek Notariat , 4, G. Genadiou Street , GR - 106 78 Athens , Greece

Tel.: +30 - 210 - 330 74 50

Fax: +30 - 210 - 381 22 49