5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

  • Στην περίπτωση που εφαρμόζεται το σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας/συμμετοχής στα αποκτήματα και ο γάμος λυθεί, κάθε σύζυγος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου που επήλθε αφότου τελέσθηκε ο γάμος, εφόσον συνέβαλε στην αύξηση αυτή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί διαφορετικά. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια. Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία (άρθρο 1400 ΕΑΚ).
  • Στην περίπτωση της επιλογής του συστήματος της κοινοκτημοσύνης, η λύση του γάμου επιφέρει τη λήξη της κοινοκτημοσύνης και, εφόσον παραμένουν κοινά περιουσιακά στοιχεία, τη διανομή της κοινής περιουσίας. Πλην εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, η διανομή της κοινής περιουσίας ρυθμίζεται βάσει των διατάξεων για τη λύση κοινωνίας δικαιώματος και τη διανομή κοινών πραγμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 795 και επόμενα ΕΑΚ, καθώς και τις διατάξεις του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διανομή κοινών πραγμάτων.Η κοινή περιουσία διανέμεται είτε με συμβατική συμφωνία είτε, σε περίπτωση διαφωνίας, από το δικαστήριο (άρθρα 1414, 798-799 ΕΑΚ). Κάθε σύζυγος δικαιούται να λάβει το μισό της κοινής περιουσίας. Η αξίωση για τη λύση της κοινωνίας δεν παραγράφεται.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

  • Στο σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας/συμμετοχής στα αποκτήματα, ο οφειλέτης σύζυγος εξακολουθεί να ευθύνεται για τα υπάρχοντα χρέη του μετά τη λύση του γάμου. Ευθύνεται για την εξόφληση των εν λόγω χρεών με την ατομική περιουσία του.
  • Ομοίως και στο σύστημα της κοινοκτημοσύνης ο οφειλέτης σύζυγος εξακολουθεί να ευθύνεται για τα υπάρχοντα χρέη του μετά τη λύση του γάμου. Ωστόσο, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ο οφειλέτης σύζυγος κατά τη διάρκεια του γάμου για τη διαχείριση της κοινής περιουσίας και για τις ανάγκες τις οικογένειας, τα εμπράγματα δικαιώματα πιστωτών πάνω στα κοινά περιουσιακά στοιχεία δεν παραβλάπτονται από τη διανομή της κοινής περιουσίας που ακολουθεί τη λύση του συστήματος της κοινοκτημοσύνης (άρθρο 803 ΕΑΚ).

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Υποχρεωτική αξίωση για την καταβολή ορισμένης εξισωτικής πληρωμής δεν προβλέπεται. Ωστόσο, υφίσταται η δυνατότητα προβολής μιας τέτοιας αξίωσης βάσει των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ελλάδα

More information

National Council of the Greek Notariat , 4, G. Genadiou Street , GR - 106 78 Athens , Greece

Tel.: +30 - 210 - 330 74 50

Fax: +30 - 210 - 381 22 49