1 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Το δίκαιο που από κοινού διέπει την προσωπική κατάσταση αμφότερων των συζύγων κατά τον χρόνο πού κρίνεται η υπόθεση είναι αυτό που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων (περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων διατροφής και των γαμήλιων συμβάσεων). Το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάσταση ορισμένου προσώπου είναι αυτό του κράτους του οποίου το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί πολίτη. Σε περίπτωση που ορισμένο πρόσωπο διαθέτει περισσότερες υπηκοότητες και μια εξ αυτών είναι η ουγγρική, το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάστασή του είναι το ουγγρικό. Σε περίπτωση που ορισμένο πρόσωπο διαθέτει περισσότερες υπηκοότητες στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η ουγγρική, το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάστασή του είναι αυτό του κράτους όπου το εν λόγω πρόσωπο διατηρεί κατοικία [η κατοικία είναι ο τόπος όπου ένα πρόσωπο διαβιεί μόνιμα ή με την πρόθεση εγκατάστασης, άρθρο 12 παρ. 1 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 13 του 1979 περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (εφεξής:ΝΔΙΔ)].Σε περίπτωση που ορισμένο πρόσωπο διατηρεί κατοικία και στην Ουγγαρία, το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάστασή του είναι το ουγγρικό. Σε περίπτωση που ορισμένο πρόσωπο διατηρεί κατοικίες σε περισσότερες χώρες της αλλοδαπής, το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάστασή του είναι το δίκαιο της χώρας με την οποία διατηρεί τους ισχυρότερους δεσμούς. Σε περίπτωση που το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάσταση ορισμένου προσώπου δεν δύναται να προσδιοριστεί βάσει των κανόνων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω παραγράφους, το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάστασή του προσδιορίζεται βάσει του τόπου συνήθους διαμονής του (ο τόπος συνήθους διαμονής ορισμένου προσώπου είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο διαμένει για μακρό χρονικό διάστημα χωρίς πρόθεση εγκατάστασης, άρθρο 12 παρ. 2 ΝΔΙΔ). Σε περίπτωση που ορισμένο πρόσωπο διατηρεί περισσότερους τόπους συνήθους διαμονής και ένας εξ αυτών βρίσκεται στην Ουγγαρία, το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάστασή του είναι το ουγγρικό.

Σε περίπτωση που το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάσταση των συζύγων κατά τον χρόνο της εκδίκασης της υπόθεσης δεν είναι το ίδιο για αμφότερους τους συζύγους, εφαρμογής τυγχάνει το τελευταίο δίκαιο που από κοινού διείπε την προσωπική κατάστασή τους. Εάν τέτοιο δεν υφίσταται ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εφαρμογής τυγχάνει το δίκαιο της χώρας όπου οι σύζυγοι διατηρούσαν την τελευταία κοινή κατοικία τους. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν διέθεταν κοινή κατοικία, εφαρμογής τυγχάνει το εθνικό δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου ή άλλης αρχής. Τυχόν μεταβολή του δικαίου που διέπει την προσωπική κατάσταση οποιουδήποτε εκ των συζύγων δεν επηρεάζει τις περιουσιακές σχέσεις (περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων διατροφής και των γαμήλιων συμβάσεων) που έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί μεταξύ τους.

(Άρθρο 11, άρθρο 39 παρ. 1-4 ΝΔΙΔ)

Η Ουγγαρία διατηρεί συμβάσεις νομικής συνδρομής που γιασχετίζονται με τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου με τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Βιετνάμ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κοσσυφοπέδιο, Κούβα, Κροατία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Το ουγγρικό δίκαιο δεν επιτρέπει στους συζύγους να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ουγγαρία

More information

Magyar Országos Közjegyzoi Kamara , Pasaréti út 16. , H- 1026 Budapest , Magyarország

Tel.: +36 – 1 – 489 – 48 80

Fax: +36 – 1 – 356 – 70 52