3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι δύνανται να συνάψουν γαμικό σύμφωνο σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του κοινού έγγαμου βίου τους είτε πριν είτε μετά την τέλεση του γάμου τους.

(Άρθρο 4:34 (1) του Αστικού Κώδικα)

Σκοπός του γαμικού συμφώνου είναι να επιτρέψει στους (μελλοντικούς) συζύγους να ορίσουν ένα καθεστώς περιουσιακών σχέσεων –αντί της κοινοκτημοσύνης– το οποίο θα διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους κατά τη διάρκεια του γάμου από τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στο σύμφωνο. Στο γαμικό σύμφωνο, οι σύζυγοι μπορούν να προβλέψουν περισσότερα διαφορετικά καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και μπορούν ακόμη και να παρεκκλίνουν από τους κανόνες σχετικά με το νόμιμο και τα προαιρετικά καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων, εφόσον η παρέκκλιση αυτή δεν απαγορεύεται από τον Αστικό Κώδικα.

(Άρθρο 4:63 του Αστικού Κώδικα)

Ο Αστικός Κώδικας ρυθμίζει λεπτομερώς δύο προαιρετικά καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων: την αναβαλλόμενη κοινοκτημοσύνη και την αυτοτέλεια των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, οι σύζυγοι δεν υποχρεούνται να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα καθεστώτα αυτά.

(Άρθρο 4:71-4:73 του Αστικού Κώδικα)

Οι (μελλοντικοί) σύζυγοι μπορούν να ρυθμίσουν εκ των προτέρων τα της χρήσης της κοινής κατοικίας τους σε περίπτωση λύσης του γάμου ή τερματισμού του κοινού έγγαμου βίου. Η συμφωνία είναι έγκυρη εάν περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο ή εάν είναι ιδιωτική πράξη προσυπογραμμένη από δικηγόρο.

Οι σύζυγοι μπορούν επίσης να περιλάβουν ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση της κοινής κατοικίας στο γαμικό σύμφωνο.

(Άρθρο 4:78 (1) και (3) του Αστικού Κώδικα)

Σύμβαση η οποία παρέχει όλα σχεδόν τα ατομικά και τα κοινά περιουσιακά στοιχεία σε έναν σύζυγο, χωρίς κατάλληλη αποζημίωση του άλλου συζύγου, αντίκειται στα χρηστά ήθη και είναι, επομένως, άκυρη και ανίσχυρη.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Για να είναι έγκυρο το γαμικό σύμφωνο πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο είτε του δημοσίου εγγράφου, στην οποία περίπτωση πρέπει να έχει καταρτισθεί από συμβολαιογράφο, είτε ιδιωτικού εγγράφου, στην οποία περίπτωση πρέπει να προσυπογράφεται από δικηγόρο.

(Άρθρο 4:65 (1) του Αστικού Κώδικα)

Η έγκριση του κηδεμόνα είναι απαραίτητη για το κύρος του γαμικού συμφώνου, εάν ο σύζυγος είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών ή εάν η δικαιοπρακτική του ικανότητα σε περιουσιακά ζητήματα είναι περιορισμένη.

(Άρθρο 4:64 (2) του Αστικού Κώδικα)

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Οι σύζυγοι δύνανται να συνάψουν γαμικό σύμφωνο είτε πριν είτε μετά την τέλεση του γάμου τους. Εάν η σύμβαση συναφθεί πριν από τον γάμο, τίθεται σε ισχύ με την έναρξη του κοινού έγγαμου βίου των συζύγων. Εάν συναφθεί μετά τον γάμο, τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της.

(Άρθρο 4:34 (1) του Αστικού Κώδικα)

Το γαμικό σύμφωνο δεν περιέχει καμία ρήτρα με αναδρομική ισχύ η οποία μεταβάλλει, εις βάρος τρίτου, οποιαδήποτε υποχρέωση την οποία ανέλαβε ένας σύζυγος έναντι τρίτου πριν από τη σύναψη του γαμικού συμφώνου.

(Άρθρο 4:67 (1) του Αστικού Κώδικα)

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Το γαμικό σύμφωνο μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταγγελθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του κοινού έγγαμου βίου.

Η τροποποίηση και η καταγγελία υπόκεινται στις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για το αρχικό σύμφωνο.

(Άρθρο 4:66 του Αστικού Κώδικα)

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ουγγαρία

More information

Magyar Országos Közjegyzoi Kamara , Pasaréti út 16. , H- 1026 Budapest , Magyarország

Tel.: +36 – 1 – 489 – 48 80

Fax: +36 – 1 – 356 – 70 52