4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Ναι, το Εθνικό Μητρώο Γαμικών Συμφώνων και Συμφώνων Συμβίωσης (εφεξής: Μητρώο) υφίσταται από τις 15 Μαρτίου 2014.

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Το Μητρώο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • την ύπαρξη του συμφώνου·
  • το ονοματεπώνυμο (και το πατρικό όνομα), τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης των συμβαλλομένων, καθώς και τα ονόματα και πατρικά ονόματα των μητέρων τους·
  • τον αριθμό μητρώου και την ημερομηνία του συμβολαιογραφικού εγγράφου/την ημερομηνία του ιδιωτικού εγγράφου που προσυπογράφεται από δικηγόρο και περιέχει το σύμφωνο·
  • το ονοματεπώνυμο και την έδρα του συμβολαιογράφου, τον αριθμό και την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο·
  • σε περίπτωση καταγγελίας του συμφώνου, το γεγονός της καταγγελίας, το ονοματεπώνυμο και την έδρα του συμβολαιογράφου που την καταχώρισε, τον αριθμό και την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο.

(Άρθρο 36/K του Νόμου XLV του 2008 περί ορισμένων εκτός ενδίκου πλαισίου συμβολαιογραφικών διαδικασιών)

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του συμφώνου και να λάβει σημειώσεις των σχετικών πληροφοριών για δικούς του σκοπούς. Το αίτημα –το οποίο υπόκειται στην καταβολή τέλους– μπορεί να υποβληθεί σε οποιονδήποτε ούγγρο συμβολαιογράφο. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη συμφώνου, εάν ο ενδιαφερόμενος του προσκομίσει τα στοιχεία (βλ. σημείο 4.2.) ενός εκ των συμβαλλομένων και εάν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει το έννομο συμφέρον του.

Κατόπιν αιτήματος, ο συμβολαιογράφος χορηγεί βεβαίωση για την ύπαρξη ή μη συμφώνου στο μητρώο. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του συμφώνου παρέχονται μόνον με έγγραφη άδεια ενός εκ των συμβαλλομένων. Το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί στον συμβολαιογράφο που διαπίστωσε την ύπαρξη του συμφώνου ή την τροποποίηση, τη διαγραφή ή τη λήξη του. Ο αρμόδιος συμβολαιογράφος σε κληρονομική διαδικασία συμβουλεύεται ηλεκτρονικά το μητρώο για να πληροφορηθεί κατά πόσον ο κληρονομούμενος ήταν συμβαλλόμενος σε γαμικό σύμφωνο. Εάν η απάντηση είναι καταφατική, ο συμβολαιογράφος ζητεί να του διαβιβαστεί το σύμφωνο.

(Άρθρο 36/K (3-5) και (10) του Νόμου XLV του 2008 περί ορισμένων εκτός ενδίκου πλαισίου συμβολαιογραφικών διαδικασιών)

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Το γαμικό σύμφωνο ισχύει έναντι τρίτων εάν έχει καταχωριστεί στο Μητρώο ή εάν οι σύζυγοι μπορούν να αποδείξουν ότι ο τρίτος γνώριζε ή, όφειλε να γνωρίζει, την ύπαρξη του εν λόγω συμφώνου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του.

(Άρθρο 4:65 (2) του Αστικού Κώδικα)

Εκτός αποδείξεως του αντιθέτου, το Μητρώο βεβαιώνει επίσημα την ύπαρξη του καταχωρισμένου συμφώνου.

(Άρθρο 36/H (4) του Νόμου XLV του 2008 περί ορισμένων εκτός ενδίκου πλαισίου συμβολαιογραφικών διαδικασιών)

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ουγγαρία

More information

Magyar Országos Közjegyzoi Kamara , Pasaréti út 16. , H- 1026 Budapest , Magyarország

Tel.: +36 – 1 – 489 – 48 80

Fax: +36 – 1 – 356 – 70 52