9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Στην περίπτωση που η γαμική περιουσία διανέμεται στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, τα ουγγρικά δικαστήρια είναι αρμόδια και για τη διανομή εφόσον διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία για τη διαδικασία διαζυγίου. Η διεθνής δικαιοδοσία για τη διαδικασία διαζυγίου καθορίζεται βάσει – αναλόγως προς την υπόθεση – της υπηκοότητας ή του τόπου κατοικίας/συνήθους διαμονής των συζύγων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση με διαδικασία διαζυγίου, τα ουγγρικά δικαστήρια διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων, καθώς και τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρισμένων συντρόφων, υπό τον όρο ότι η κατοικία ή ο τόπος συνήθους διαμονής κάποιου εκ των συζύγων ή των καταχωρισμένων συντρόφων βρίσκεται στην Ουγγαρία. [άρθρα 59 παρ. 2 και 3, 62/B στοιχείο α), 62/Δ παρ. 2 ΝΔΙΔ]

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ουγγαρία

More information

Magyar Országos Közjegyzoi Kamara , Pasaréti út 16. , H- 1026 Budapest , Magyarország

Tel.: +36 – 1 – 489 – 48 80

Fax: +36 – 1 – 356 – 70 52