1 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Όταν τα ιρλανδικά δικαστήρια διαθέτουν δικαιοδοσία σε διαφορές σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων, εφαρμόζουν πάντοτε το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή, δηλαδή το ιρλανδικό δίκαιο. Ωστόσο, στην περίπτωση της υποβολής αίτησης επικουρικής προστασίας («ancillary relief») βάσει απόφασης δικαστικού χωρισμού ή διαζυγίου που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος, τα ιρλανδικά δικαστήρια οφείλουν για να εκδώσουν απόφαση να λάβουν υπόψη τους τα δικαιώματα παρεπόμενης προστασίας των μερών σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω άλλου κράτους.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Όταν τα ιρλανδικά δικαστήρια διαθέτουν δικαιοδοσία σε διαφορές σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων, εφαρμόζουν πάντοτε το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή, δηλαδή το ιρλανδικό δίκαιο. Ωστόσο, στην περίπτωση της υποβολής αίτησης επικουρικής προστασίας («ancillary relief») βάσει απόφασης δικαστικού χωρισμού ή διαζυγίου που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος, τα ιρλανδικά δικαστήρια οφείλουν για να εκδώσουν απόφαση να λάβουν υπόψη τους τα δικαιώματα παρεπόμενης προστασίας των μερών σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω άλλου κράτους.