3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής του συστήματος που θα διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους. Οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τον χωρισμό και το διαζύγιο δεν δύνανται να παραμεριστούν με ιδιωτική συμφωνία μεταξύ των συζύγων. Όλες οι γαμήλιες συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων και δεν δύνανται να κριθούν ως απολύτως δεσμευτικές για τα μέρη, καθώς υπόκεινται σε έγκριση/τροποποίηση από τα ιρλανδικά δικαστήρια. Κατά κανόνα, δεν εκτελούνται εάν δεν διασφαλίζουν δέουσα μέριμνα για τα μέρη ή/και εάν το συμφέρον της ορθής απονομής της δικαιοσύνης επιβάλλει τη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι γαμήλιες συμβάσεις υπόκεινται στον έγγραφο τύπο και πρέπει να υπογράφονται από αμφότερα τα μέρη. Δύνανται να λάβουν δικαστική έγκριση υπό τη μορφή δικαστικής επικύρωσης, η οποία παρέχει στη σύμβαση το καθεστώς και τα αποτελέσματα δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση που ορισμένη γαμήλια σύμβαση καταστεί δικαστική απόφαση, η εκτέλεσή της διέπεται από τους συνήθεις κανόνες και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η εκτέλεση των όρων των συμβάσεων που δεν έχουν καταστεί δικαστικές αποφάσεις υπόκειται στους κανόνες και τους μηχανισμούς εκτέλεσης του δικαίου των συμβάσεων.

Σε αντίθεση προς τον γαμήλιο χωρισμό, το διαζύγιο δεν μπορεί να ληφθεί μέσω συμφωνίας των μερών. Για την έκδοση απόφασης διαζυγίου, απαιτείται η κίνηση δικαστικής διαδικασίας και, παρ' ότι τα μέρη δύνανται να ρυθμίσουν με συμφωνία τους τα ζητήματα αναφορικά με την παρεπόμενη προστασία («ancillary relief»), η εν λόγω συμφωνία αποκτά κανονιστική ισχύ μόνο βάσει δικαστικής απόφασης.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Οι γαμήλιες συμβάσεις δύνανται να συναφθούν οποτεδήποτε, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του γάμου. Τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε σύμβαση, υπό την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις περί δέουσας μέριμνας της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν αμοιβαία την τροποποίηση των όρων της γαμήλιας σύμβασης. Επίσης, κάθε σύζυγος δύναται να προσφύγει στα δικαστήρια αιτούμενος οικονομική προστασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως της ύπαρξης της σύμβασης. Ωστόσο, κατά κανόνα, τα δικαστήρια δεν τροποποιούν τους όρους γαμήλιας σύμβασης παρ' εκτός εάν αυτό επιβάλλει το συμφέρον της ορθής απονομής της δικαιοσύνης.