4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Το εν λόγω ερώτημα δεν είναι συναφές, καθώς στο πλαίσιο του ιρλανδικού δικαίου δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής του συστήματος που θα διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης των γαμήλιων συμβάσεων και δεν υφίσταται μητρώο γαμήλιων συμβάσεων.