6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση του θανάτου συζύγου, τα δικαιώματα του επιζώντος συζύγου εξαρτώνται από το εάν ο θανών σύζυγος απεβίωσε έχοντας συντάξει διαθήκη ή εάν πρόκειται για εξ αδιαθέτου διαδοχή. Στην περίπτωση που ο θανών σύζυγος απεβίωσε αδιάθετος και χωρίς να αφήσει κατιόντες, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας του θανόντος συζύγου (άρθρο 67 παρ. 1 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής του 1965). Στην περίπτωση που ο θανών σύζυγος απεβίωσε αδιάθετος καταλείποντας σύζυγο και τέκνα, ο/η σύζυγος δικαιούται τα δύο τρίτα της κληρονομιαίας περιουσίας [άρθρο 67 παρ. 2 στοιχείο α) του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής του 1965]). Στην περίπτωση που ο θανών σύζυγος απεβίωσε έχοντας συντάξει διαθήκη και καταλείποντας σύζυγο αλλά όχι τέκνα, ο/η σύζυγος δικαιούται το μισό της κληρονομιαίας περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 1 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής του 1965), ανεξαρτήτως των όρων της διαθήκης. Στην περίπτωση που ο θανών σύζυγος απεβίωσε έχοντας συντάξει διαθήκη και καταλείποντας σύζυγο αλλά όχι τέκνα, ο/η σύζυγος δικαιούται το μισό της κληρονομιαίας περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 2 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής του 1965), ανεξαρτήτως των όρων της διαθήκης.

Σε περίπτωση χωρισμού, οποιοσδήποτε σύζυγος ή και αμφότεροι αυτοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξάλειψης των κληρονομικών δικαιωμάτων του άλλου συζύγου (άρθρο 14 του νόμου περί οικογενειακού δικαίου του 1995). Στην περίπτωση διαζυγίου, οι σύζυγοι χάνουν τη συζυγική ιδιότητά τους, με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν πλέον τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο περί κληρονομικής διαδοχής του 1965. Ωστόσο, στην περίπτωση διαζυγίου και επακόλουθου θανάτου του ενός από τους (πρώην) συζύγους, ο επιζών (πρώην) σύζυγος δύναται να αιτηθεί από το δικαστήριο να του επιδικάσει μερίδιο της κληρονομιαίας περιουσίας, η οποία αίτηση γίνεται δεκτή εάν το δικαστήριο κρίνει ότι μια τέτοια απόφασή του θα ήταν εύλογη και ότι αποδεικνύεται πως, ενόψει των συνθηκών, δεν διασφαλίστηκε δέουσα μέριμνα για τον αιτούντα κατά τη διάρκεια του βίου του θανόντος συζύγου [άρθρο 18 παρ. 1 του νόμου περί οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο) του 1996]. Μετά την έκδοση απόφασης διαζυγίου και σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο πριν από την υποβολή αίτησης για μεταθανάτια προστασία κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, οποιοσδήποτε σύζυγος ή και αμφότεροι αυτοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξάλειψης με δικαστική απόφαση του εν λόγω δικαιώματος αίτησης μεταθανάτιας προστασίας [άρθρο 18 παρ. 10 του νόμου περί οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο) του 1996].