8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Ο νόμος περί αστικής συμβίωσης και ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβιούντων του 2010 (νόμος του 2010) προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος καταχώρισης των σχέσεων αστικής συμβίωσης (για ζευγάρια του ίδιου φύλου) (τμήματα 1-14 και τμήμα 16) και ενός συστήματος έννομης προστασίας συμβιούντων (τόσο για ζευγάρια του ίδιου φύλου όσο και για ζευγάρια διαφορετικού φύλου) (τμήμα 15) το οποίο δεν επιβάλλει την καταχώριση. Όπως ισχύει και με τα έγγαμα ζευγάρια, τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε ορισμένη καταχωρισμένη σχέση αστικής συμβίωσης και τα πρόσωπα που λογίζονται ως συμβιούντα για τους σκοπούς του νόμου του 2010 απολαμβάνουν σημαντικά δικαιώματα και προστασία σε επίπεδο οικονομικής υποστήριξης και περιουσίας. Όσον αφορά τις σχέσεις αστικής συμβίωσης, η διάλυση της σχέσης ή ο θάνατος του ενός από τους συντρόφους παρέχει στον άλλο σύντροφο το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την έκδοση απόφασης επιδίκασης διατροφής (τμήμα 5), περιουσίας (άρθρο 118) ή/και συνταξιοδοτικής αναπροσαρμογής (άρθρο 121), ή/και συμμετοχής στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος συντρόφου (τμήμα 8). Επιπροσθέτως, το τμήμα 4 του νόμου του 2010 προβλέπει για τους συντρόφους σχέσης αστικής συμβίωσης επίπεδο προστασίας ως προς την κοινή οικία παρόμοιο προς το επίπεδο της προστασίας των δικαιωμάτων του μη κύριου συζύγου σε σχέση με την οικογενειακή οικία (άρθρα 27-42) – βλ. υπό το ερώτημα 2.4. ανωτέρω. Τα δικαιώματα των συντρόφων απλής σχέσης συμβίωσης είναι εξίσου εκτεταμένα, απορρέουν δε από το γεγονός της ύπαρξης της σχέσης συμβίωσης, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση ή σύστημα καταχώρισής της. Όσον αφορά τις πληρούσες τους όρους σχέσεις απλής συμβίωσης (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 172 του νόμου του 2010), η διάλυση της σχέσης ή ο θάνατος του ενός από τα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την έκδοση απόφασης διατροφής (άρθρο 175), απόφασης περιουσιακής αναπροσαρμογής (άρθρο 174), απόφασης συνταξιοδοτικής αναπροσαρμογής (άρθρο 187) ή/και συμμετοχής στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος συντρόφου (άρθρο 194).