9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Τόσο το περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court) όσο και το ανώτερο δικαστήριο (High Court) της Ιρλανδίας διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία παραλαβής και εκδίκασης διαφορών με αντικείμενο τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων, εφόσον οποιοσδήποτε από τους συζύγους κατοικεί στην Ιρλανδία κατά την ημερομηνία της αίτησης που κινεί τη διαδικασία ή διατηρούσε συνήθη διαμονή στην Ιρλανδία καθ' όλη την περίοδο του ενός έτους πριν από την εν λόγω ημερομηνία [άρθρο 31 παρ. 4 του νόμου περί αναμόρφωσης του δικαίου για τον δικαστικό χωρισμό και του οικογενειακού δικαίου του 1989 και άρθρο 39 παρ. 1 του νόμου περί οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο) του 1996]. Η έννοια της κατοικίας διέπεται από το κοινό δίκαιο και, ως εκ τούτου, υπόκειται στη δικαστική ερμηνεία των γεγονότων σε κάθε επιμέρους υπόθεση. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ως κατοικία ορισμένου προσώπου νοείται ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο διατηρεί μόνιμη διαμονή, είναι δε συνήθως ο τόπος καταγωγής του, μπορεί, όμως, εξίσου να είναι και ορισμένος τόπος στον οποίο το εν λόγω πρόσωπο επέλεξε εκ των υστέρων να εγκατασταθεί, εάν οι πράξεις του καταδεικνύουν πρόθεση μόνιμης ή έστω αόριστης διάρκειας εγκατάστασής του σε αυτόν. Η δικαιοδοσία μπορεί να ασκηθεί από τον δικαστή της περιφέρειας στην οποία οποιοδήποτε από τα διάδικα μέρη διατηρεί συνήθη διαμονή, ή διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα, επάγγελμα ή απασχόληση [άρθρο 31 παρ. 5 του νόμου περί αναμόρφωσης του δικαίου για τον δικαστικό χωρισμό και του οικογενειακού δικαίου του 1989 και άρθρο 38 παρ. 3 του νόμου περί οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο) του 1996].