3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης δύναται να τροποποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των συζύγων (άρθρο 210 ΑΚ). Η επιλογή του συστήματος του διαχωρισμού των περιουσιών δύναται να δηλωθεί και στο πρακτικό τέλεσης του γάμου (άρθρο 162 ΑΚ).

Ο νόμος προβλέπει δύο είδη συμβατικών συστημάτων ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων: αυτό του διαχωρισμού των περιουσιών και αυτό της συμβατικής κοινοκτημοσύνης.

Το σύστημα του διαχωρισμού των περιουσιών διαφέρει εντελώς από το νόμιμο σύστημα: κάθε σύζυγος διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα και το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να διαχειρίζεται την περιουσία που απέκτησε πριν από και μετά την τέλεση του γάμου, χωρίς εξαιρέσεις, και κάθε σύζυγος εκπληρώνει τις ίδιες αυτού υποχρεώσεις με δικά του μέσα (άρθρα 215 και 217 ΑΚ).

Εάν οι σύζυγοι έχουν αποκτήσει περιουσία από κοινού, αυτή ρυθμίζεται από τις συνήθεις διατάξεις περί συνιδιοκτησίας.

Το συμβατικό σύστημα κοινοκτημοσύνης, το οποίο είναι πολύ λιγότερο διαδεδομένο, αποτελεί μια τροποποιημένη μορφή του νόμιμου συστήματος κοινοκτημοσύνης. Το περιεχόμενό του δύναται να καθοριστεί ελεύθερα από τους συζύγους, οι οποίοι, ωστόσο, δεν επιτρέπεται να:

  • παραπέμψουν γενικά σε νόμους ή έθιμα στα οποία δεν υπόκεινται, αλλά πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένα το περιεχόμενο της σύμβασης που θα διέπει τη σχέση τους,
  • συμπεριλάβουν στο καθεστώς συμβατικής κοινοκτημοσύνης τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται υπό τα σημεία γ), δ) και ε) στο ερώτημα 2.1.,
  • αποκλίνουν από τους κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της κοινής περιουσίας και την ισότητα των μεριδίων όσον αφορά την περιουσία που θα υπαγόταν στη νόμιμη κοινοκτημοσύνη (άρθρο 210 ΑΚ).

Παρότι δεν συνιστά συμβατικό σύστημα και αφορά μόνο ορισμένα προσδιοριζόμενα περιουσιακά στοιχεία, ο νομοθέτης προβλέπει επίσης το ταμείο διαχείρισης περιουσίας. Με το εν λόγω ταμείο, το οποίο δύναται να συνυπάρχει με σύστημα κοινοκτημοσύνης ή σύστημα διαχωρισμού των περιουσιών, ένας από τους συζύγους, αμφότεροι οι σύζυγοι ή ορισμένος τρίτος δύναται να διαχωρίσει συγκεκριμένα καταχωρισμένα σε δημόσιο μητρώο κινητά ή ακίνητα, ή διαπραγματεύσιμους τίτλους, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της οικογένειας. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε ιδιαίτερη ρύθμιση ως προς τη διαχείρισή τους και δεν είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση οφειλών των οποίων ο πιστωτής γνώριζε ότι αναλήφθηκαν για λόγους άλλους από την ικανοποίηση των αναγκών της οικογένειας (άρθρα 167 επ.).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Η σύμβαση πρέπει να καταρτιστεί παρουσία δύο μαρτύρων υπό τη μορφή δημοσίου εγγράφου, άλλως είναι άκυρη.

Η επιλογή του συστήματος του διαχωρισμού των περιουσιών δύναται να δηλωθεί και στο πρακτικό τέλεσης του γάμου (άρθρο 162 ΑΚ).

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Η σύμβαση δύναται να συναφθεί κατ' οποιονδήποτε χρόνο, πριν ή μετά την τέλεση του γάμου. Εάν συναφθεί πριν από τον γάμο, τίθεται σε ισχύ με την τέλεση του γάμου. Εάν συναφθεί μετά την τέλεση του γάμου, τίθεται σε ισχύ αμέσως.

Σε κάθε περίπτωση, δύνανται να εκτελεστεί έναντι τρίτων μόνο εάν υφίσταται σημείωση στο περιθώριο του πρακτικού τέλεσης του γάμου που καταχωρίζεται στο μητρώο του ληξιαρχείου (άρθρο 162 ΑΚ).

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με σχετική σύμβαση υπό τη μορφή δημοσίου εγγράφου (άρθρο 163 ΑΚ). Με τον νόμο αριθ. 142 της 10/05/1981 καταργήθηκε η απαίτηση έγκρισης από το δικαστήριο για την τροποποίηση της σύμβασης. Έγκριση εξακολουθεί να απαιτείται μόνο για την τροποποίηση συμβάσεων που καταρτίστηκαν υπό τη μορφή δημοσίου εγγράφου πριν από τις 07/05/1981.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ιταλία

More information

Consiglio Nazionale del Notariato , Via Flaminia, 160 , I - 00196 Roma , Italia

Tel.: +39 - 06 - 36 20 91

Fax: +39 -06 - 32 21 594