4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Το νόμιμο σύστημα, σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα, δημοσιοποιείται με έναν λεγόμενο «αρνητικό τρόπο», υπό την έννοια ότι τεκμαίρεται η ισχύς του και θεωρείται εκτελεστό έναντι τρίτων λόγω του γεγονότος ότι δεν υφίσταται σημείωση περί του αντιθέτου στο περιθώριο του πρακτικού τέλεσης του γάμου. Τα συμβατικά συστήματα δημοσιοποιούνται μέσω σημείωσης στο περιθώριο του πρακτικού τέλεσης του γάμου που καταχωρίζεται στα έντυπα ή ηλεκτρονικά αρχεία που τηρεί το ληξιαρχείο (άρθρο 69 του προεδρικού διατάγματος αριθ 396 της 03/11/2000).

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Πέραν της καταχώρισης στο ληξιαρχείο, η οποία καθορίζει την εκτελεστότητα έναντι των τρίτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται δημόσια καταχώριση στο κτηματολόγιο (άρθρο 2647 ΑΚ). Εντούτοις, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, η εν λόγω καταχώριση δύναται να λάβει τη μορφή απλής δημόσιας σημείωσης χωρίς αντίκτυπο για την εκτελεστότητα έναντι των τρίτων.

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πρέπει να σημειώνονται στο περιθώριο του πρακτικού τέλεσης του γάμου που υποβάλλεται στο ληξιαρχείο (άρθρο 162 ΑΚ, άρθρο 69 του προεδρικού διατάγματος 396/2000): η ημερομηνία της σύμβασης, τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που συνέταξε το δημόσιο έγγραφο, τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών, ή η επιλογή του συστήματος του διαχωρισμού των περιουσιών, η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, η απόφαση για τη λύση του γάμου ή ο δικαστικός διαχωρισμός της περιουσίας. Το αίτημα σημείωσης της σύμβασης υποβάλλεται από τον συμβολαιογράφο που συνέταξε το δημόσιο έγγραφο.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Οποιοσδήποτε μπορεί να εξετάσει τα στοιχεία του ληξιαρχείου.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Το αποτέλεσμα της δημόσιας καταχώρισης είναι να καταστεί το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων εκτελεστό έναντι των τρίτων.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ιταλία

More information

Consiglio Nazionale del Notariato , Via Flaminia, 160 , I - 00196 Roma , Italia

Tel.: +39 - 06 - 36 20 91

Fax: +39 -06 - 32 21 594