2 Υπάρχει νόμιμο καθεστώς που να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, εφόσον υπάρχει, τι προβλέπει;

2.1. Παρακαλούμε περιγράψτε τις γενικές αρχές: Ποια αγαθά αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων; Ποια αγαθά αποτελούν μέρος των ξεχωριστών περιουσιών των συζύγων;

Βάσει του νομικού συστήματος που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, κάθε σύζυγος διατηρεί την περιουσία που του ανήκε πριν από τον γάμο, καθώς και την περιουσία που αποκτά κατά τη διάρκεια του γάμου.

Κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται κατά τη διάρκεια του γάμου από κοινού από τους συζύγους, ή από τον έναν από τους συζύγους αλλά με πόρους αμφότερων των συζύγων ή με τη συνδρομή ενεργειών του άλλου συζύγου, ανήκει στην κοινή περιουσία αμφότερων των συζύγων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τεκμαίρεται ότι η εν λόγω περιουσία ανήκει σε ίσα μέρη και στους δύο συζύγους ( άρθρο 89 ΑΚ).

Στην προσωπική περιουσία του κάθε συζύγου περιλαμβάνονται:

  • τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον εκάστοτε σύζυγο πριν από τον γάμο ή τα περιουσιακά στοιχεία που οι σύζυγοι όρισαν συμβατικά ότι θα αποτελούν προσωπική περιουσία,
  • τα περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν τις προσωπικές ανάγκες του ενός συζύγου ή που απαιτούνται για την ανεξάρτητη εργασία του,
  • τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από χαριστική αιτία κατά τη διάρκεια του γάμου από τον ένα από τους συζύγους,
  • τα εισοδήματα από την προσωπική περιουσία ορισμένου συζύγου που δεν εκχωρούνται για τις ανάγκες της οικογένειας ή του κοινού οίκου, και
  • τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται σε αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων από τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους (1-4) ( άρθρο 91 ΑΚ).

2.2. Υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων;

Το βάρος της απόδειξης ότι ορισμένο περιουσιακό στοιχείο αποτελεί προσωπική περιουσία ανήκει στον σύζυγο που προβάλλει τον ισχυρισμό αυτό. Το γεγονός ότι ακίνητη περιουσία ανήκει σε έναν εκ των δύο συζύγωνκαταχωρίζεται στο κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, τεκμαίρεται ότι η κοινή περιουσία ανήκει και στους δύο συζύγους σε ίσα μέρη.

2.3. Οι σύζυγοι πρέπει να προβούν σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων; Εάν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;

Δεν προβλέπεται υποχρέωση κατάρτισης απογραφής περιουσιακών στοιχείων.

2.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων; Ποιος έχει δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων; Μπορεί ένας εκ των συζύγων να διαθέσει/διαχειριστεί την περιουσία μόνος του ή είναι απαραίτητη η συναίνεση του έτερου συζύγου (π.χ. στις περιπτώσεις διάθεσης της οικίας των συζύγων); Ποια είναι η επίδραση ενδεχόμενης απουσίας συναίνεσης στην εγκυρότητα μιας νομικής συναλλαγής και στο αντιτάξιμο κατά τρίτων;

Οι σύζυγοι δύνανται να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν ελεύθερα την προσωπική περιουσία τους κατά τη διάρκεια του γάμου ( άρθρο 90 παρ. 1 ΑΚ).

Οι σύζυγοι διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν από κοινού την κοινή περιουσία τους, εντούτοις, βάσει συμφωνίας μεταξύ τους, η διαχείριση της κοινής περιουσίας μπορεί να ανατεθεί και σε έναν μόνον από τους συζύγους. Η διάθεση στοιχείων της εν λόγω περιουσίας από τον ένα σύζυγο χρήζει της συναίνεσης του άλλου συζύγου (άρθρο 90 παρ. 2 ΑΚ).

Η διάθεση κινητών από τον έναν σύζυγο τεκμαίρεται υπέρ των δανειστών ότι γίνεται με την συναίνεση του άλλου εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν παρασχεθεί η εν λόγω συναίνεση, ή που τα περιουσιακά στοιχεία που διέθεσε ο ένας σύζυγος προφανώς ανήκαν στον άλλο σύζυγο.

2.5. Υπάρχουν δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ένα σύζυγο αλλά δεσμεύουν και τον άλλο;

Ως προς τις υποχρεώσεις για την κάλυψη αναγκών της οικογένειας ή του κοινού νοικοκυριού που αναλήφθηκαν από τον ένα σύζυγο, ο άλλος σύζυγος ευθύνεται με την προσωπική περιουσία του μόνο εάν το αντίτιμο για την ανάληψη των εν λόγω υποχρεώσεων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη αναγκών της οικογένειας ή του κοινού νοικοκυριού (άρθρο 96 παρ. 2 ΑΚ).

2.6. Ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου; Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους;

Η περιουσία του ενός συζύγου δεν είναι υπέγγυα για την κάλυψη υποχρεώσεων του άλλου συζύγου. Εάν οι δανειστές ενός εκ των συζύγων για την ικανοποίηση απαίτησής τους προβούν στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της προσωπικής περιουσίας του άλλου συζύγου, ο τελευταίος δύναται να αιτηθεί την εξαίρεση της περιουσίας του από την εν λόγω διαδικασία ( άρθρο 100 ΑΚ). Εάν για την ικανοποίηση απαιτήσεων κατά του ενός συζύγου χρησιμοποιηθεί η κοινή περιουσία, ο άλλος σύζυγος δύναται να αιτηθεί τον διαχωρισμό της περιουσίας ή την εξαίρεση του μέρους που ανήκει στον ίδιο από τη διαδικασία εκτέλεσης.

Οι σύζυγοι ευθύνονται με την κοινή περιουσία τους για τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από κοινού για την κάλυψη των οικογενειακών δαπανών ή του κοινού οίκου, και, σε περίπτωση που αυτή δεν επαρκεί , με την προσωπική περιουσία τους. ( άρθρο 96 παρ. 1 ΑΚ). Για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον ένα από τους συζύγους, για την κάλυψη αναγκών της οικογένειας ή του κοινού οίκου είναι υπέγγυα και η προσωπική του περιουσία, εάν δεν επαρκεί η κοινή περιουσία των συζύγων για την κάλυψή τους. Ωστόσο η προσωπική περιουσία του άλλου συζύγου είναι υπέγγυα μόνο εάν οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν οικογενειακές ή του κοινού οίκου δαπάνες ( άρθρο 96 παρ. 2 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λεττονία

More information

Latvijas Zvērinātu notāru padome , Krišjāņa Valdemāra iela 20-8 , LV-1010 Rīgā , Latvija

Tel.: +371 - 6 - 721 89 55

Fax: +371 - 6 - 728 63 26