3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Με τη σύναψη γαμήλιας σύμβασης, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν την υπαγωγή τους σε καθεστώς διαχωρισμού των περιουσιών ή κοινοκτημοσύνης ( άρθρο 116 ΑΚ).

Εάν οι σύζυγοι συμφωνήσουν την υπαγωγή τους στο σύστημα κοινοκτημοσύνης, η περιουσία που ανήκε στους συζύγους πριν από τον γάμο καθώς και η περιουσία που αυτοί αποκτούν κατά τη διάρκεια του γάμου συνενώνεται, καταρχήν, σε ένα σύστημα κοινωνίας κατά ίσα μέρη. Η κοινή περιουσία, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που οι σύζυγοι τυχόν όρισαν με τη γαμήλια σύμβαση ότι θα αποτελούν προσωπική περιουσία ορισμένου συζύγου.

Οι σύζυγοι κατόπιν συμφωνίας ορίζουν ποιος θα διαχειρίζεται την κοινή περιουσία (η σύζυγος, ο σύζυγος ή αμφότεροι από κοινού). Εάν μόνο ο ένας σύζυγος διαχειρίζεται την κοινή περιουσία, αυτός δύναται, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που επιβάλλει ο νόμος, να χρησιμοποιεί και να διαθέτει την εν λόγω περιουσία επ’ ονόματι του, ενώ υποχρεούται να καλύπτει τις δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας και του κοινού οίκου ( άρθρο 124 ΑΚ). Η συναίνεση του άλλου συζύγου απαιτείται σε περίπτωση εκποίησης, υποθήκευσης ή επιβάρυνσης με εμπράγματο δικαίωμα ακινήτων της κοινής περιουσίας ( άρθρο 128 ΑΚ). Η συναίνεση του άλλου συζύγου απαιτείται επίσης στην περίπτωση δωρεάς κινητών της κοινής περιουσίας, εφόσον η αξία της εν λόγω δωρεάς υπερβαίνει αυτήν ενός συνήθους, μικρού δώρου ( άρθρο 129 ΑΚ). Κάθε σύζυγος δύναται να διαθέτει ανεξάρτητα την προσωπική περιουσία του ( άρθρο 125 παρ. 2 ΑΚ).

Στο σύστημα κοινοκτημοσύνης, κάθε σύζυγος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ο άλλος σύζυγος για λογαριασμό της οικογένειας και του κοινού οίκου και με την προσωπική περιουσία του, μόνο, όμως, εάν η κοινή περιουσία και η προσωπική περιουσία του συζύγου που ανέλαβε την υποχρέωση δεν επαρκούν για την κάλυψή τους (άρθρο 130 ΑΚ).

Στην περίπτωση επιλογής του διαχωρισμού των περιουσιών, κάθε σύζυγος, όχι απλώς διατηρεί την περιουσία που διέθετε πριν από τον γάμο, αλλά δύναται, επίσης, να αποκτά περιουσία, και να την χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και διαθέτει ανεξάρτητα από τον άλλο σύζυγο κατά τη διάρκεια του γάμου ( άρθρο 117 ΑΚ). Οι σύζυγοι δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται ή διαθέτουν στοιχεία της περιουσίας του άλλου συζύγου χωρίς τη συναίνεσή του ( άρθρο 118 παρ. 1 ΑΚ). Ωστόσο, οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν ότι η διαχείριση της περιουσίας του ενός συζύγου θα πραγματοποιείται από τον άλλο σύζυγο. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής σύζυγος ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια ( άρθρα 119 ΑΚ).

Στο σύστημα του διαχωρισμού των περιουσιών, κάθε σύζυγος ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία ( άρθρο 121 ΑΚ).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι γαμήλιες συμβάσεις υπογράφονται ενώπιον συμβολαιογράφου και από τους δύο συζύγους ή από το νόμιμο εκπρόσωπο τους εάν είναι ανήλικοι ( άρθρο 115 ΑΚ).

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Γαμήλια σύμβαση δύναται να συναφθεί τόσο κατά τη διάρκεια του γάμου όσο και πριν από την τέλεσή του, καταχωρίζεται όμως μόνο μετά τη σύναψη του γάμου ( άρθρο 114 ΑΚ). Για τις μεταξύ των συζύγων σχέσεις, η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της, ενώ για τις σχέσεις τους με τρίτους, ισχύει από την καταχώρισή της

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι ίδιοι όροι που ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν και για την τροποποίησή της.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λεττονία

More information

Latvijas Zvērinātu notāru padome , Krišjāņa Valdemāra iela 20-8 , LV-1010 Rīgā , Latvija

Tel.: +371 - 6 - 721 89 55

Fax: +371 - 6 - 728 63 26