4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Κατά το νομικό σύστημα που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, η γαμήλια σύμβαση πρέπει να καταχωρηθεί στο μητρώο περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων που τηρείται στο μητρώο επιχειρήσεων, προκειμένου να ισχύει έναντι τρίτων. Πέραν τούτου, καταχωρίζονται επίσης περαιτέρω πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο (βλ. υπό το ερώτημα 4.2.), καθώς και συμβάσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαταγές, και κοινοποιήσεις αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

Η γαμήλια σύμβαση καταχωρίζεται στο αντίστοιχο περιφερειακό τμήμα του μητρώου επιχειρήσεων, όπου υπάγεται η κατοικία του ενός εκ των συζύγων. . Εάν στη γαμήλια σύμβαση αναφέρεται ακίνητο, τότε πρέπει να καταχωρισθεί και στο Κτηματολογικό γραφείο, της περιφέρειας του οποίου υπάγεται το ακίνητο

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Το μητρώο περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • πληροφορίες σχετικά με τους συζύγους,
  • πληροφορίες σχετικά με το συμφωνηθέν σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων: διαχωρισμός των περιουσιών ή κοινοκτημοσύνη, ημερομηνία καταχώρισης στο μητρώο, πληροφορίες σχετικά με τη γαμήλια σύμβαση, λήξη του καθεστώτος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων,
  • ειδικές πληροφορίες: πληροφορίες σχετικά με το ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην προσωπική περιουσία εκάστου συζύγου, ευθύνη του κάθε συζύγου για τις υποχρεώσεις του άλλου συζύγου, περιορισμοί επί των δικαιωμάτων κυριότητας των συζύγων, άλλες πληροφορίες που αφορούν τρίτους, σημειώσεις.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Οποιοσδήποτε δύναται να συμβουλευθεί το μητρώο και να ζητήσει αποσπάσματα από τα αρχεία του.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Η σύμβαση, όπως οι δικαστικές αποφάσεις διαχωρισμού της κοινής περιουσίας, αντιτάσσεται στους τρίτους μετά την καταχώρισή της στο μητρώο περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων. Όσον αφορά τα ακίνητα, αντιτάσσεται στους τρίτους μετά την καταχώρισή της στο κτηματολόγιο.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λεττονία

More information

Latvijas Zvērinātu notāru padome , Krišjāņa Valdemāra iela 20-8 , LV-1010 Rīgā , Latvija

Tel.: +371 - 6 - 721 89 55

Fax: +371 - 6 - 728 63 26