5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Βάσει του νομικού συστήματος που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, μετά το διαζύγιο έκαστος σύζυγος διατηρεί την προσωπική περιουσία του. Η κοινή περιουσία διανέμεται ισομερώς μεταξύ των συζύγων.

Εάν έχει επιλεγεί το σύστημα της κοινοκτημοσύνης και δεν έχει συμφωνηθεί άλλως, σε περίπτωση διαζυγίου, η κοινή περιουσία διανέμεται ισομερώς μεταξύ των συζύγων μετά την αφαίρεση των υφιστάμενων υποχρεώσεων ( άρθρο 137 ΑΚ).

Εάν η γαμήλια σύμβαση προβλέπει το καθεστώς διαχωρισμού των περιουσιών, δεν πραγματοποιείται διανομή περιουσίας στην περίπτωση διαζυγίου. Έκαστος σύζυγος διατηρεί την περιουσία που του ανήκε πριν από τον γάμο, καθώς και την περιουσία που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου ( άρθρο 117 ΑΚ).

Οι σύζυγοι δύνανται να υπογράψουν σύμβαση ενώπιον συμβολαιογράφου ή να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό σχετικά με τη διανομή της περιουσίας τους. Τέτοια σύμβαση δύναται να συναφθεί μόνο κατά τη διάρκεια του γάμου. Εάν οι σύζυγοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφορά εισάγεται στα δικαστήρια υπό τη μορφή αγωγής.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Οι υποχρεώσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη διανομή της περιουσίας. Οι σύζυγοι δύνανται να συνάψουν σύμβαση σχετικά με τη διανομή των κοινών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά εισάγεται στα δικαστήρια υπό τη μορφή αγωγής.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Κατά τη διάρκεια ή μετά τη λύση του γάμου, ένας (πρώην) σύζυγος δύναται να αξιώσει από τον άλλο (πρώην) σύζυγο διατροφή ανάλογη προς την οικονομική κατάσταση του εν λόγω άλλου συζύγου, εάν ο τελευταίος συνετέλεσε με τις πράξεις του στη λύση του γάμου και εάν η οικονομική υποστήριξη είναι αναγκαία για τη διατήρηση του προηγούμενου επιπέδου διαβίωσης του προβάλλοντος την αξίωση συζύγου ( άρθρο 81 ΑΚ).

Εάν ο ένας σύζυγος κατά τη διαχείριση της περιουσίας του άλλου συζύγου προέβη σε αναγκαίες δαπάνες σε βάρος της δικής του περιουσίας,, μπορεί να αξιώσει από τον άλλο σύζυγο την επιστροφή των εν λόγω δαπανών μόνο μετά τη λήξη της εν λόγω διαχείρισης και μόνο στο μέτρο που δεν υποχρεούταν ο ίδιος να τις καλύψει (άρθρο 101 ΑΚ).

Ο ενάγων αποτιμά ο ίδιος την αξίωσή του. Σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται πραγματογνώμονας. Περαιτέρω, στο σύστημα της κοινοκτημοσύνης, κάθε σύζυγος υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που δαπάνησε από την κοινή περιουσία προς όφελος της προσωπικής του περιουσίας. Σε περίπτωση που ένας σύζυγος προέβη σε δαπάνες από την δική του προσωπική περιουσία προς όφελος της κοινής περιουσίας, δύναται να απαιτήσει την επιστροφή των εν λόγω δαπανών από την κοινή περιουσία (άρθρο 138 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λεττονία

More information

Latvijas Zvērinātu notāru padome , Krišjāņa Valdemāra iela 20-8 , LV-1010 Rīgā , Latvija

Tel.: +371 - 6 - 721 89 55

Fax: +371 - 6 - 728 63 26