9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Όλες οι διαφορές αστικού δικαίου υπάγονται στα δικαστήρια. Εκδικάζονται από περιφερειακό (αστικό) δικαστήριο, πλην των υποθέσεων που, σύμφωνα με το νόμο, ανήκουν στην αρμοδιότητα επαρχιακού δικαστηρίου.

Σε περίπτωση που η διανομή της περιουσίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, καταρχήν αρμόδιο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία διατηρεί τη συνήθη διαμονή του ο εναγόμενος (άρθρο 26 παρ. 1 του λεττονικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Εάν στις αμοιβαίες σχέσεις των εμπλεκόμενων κρατών τυγχάνει εφαρμογής οκανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής, η διεθνής δικαιοδοσία των λεττονικών δικαστηρίων κρίνεται βάσει των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λεττονία

More information

Latvijas Zvērinātu notāru padome , Krišjāņa Valdemāra iela 20-8 , LV-1010 Rīgā , Latvija

Tel.: +371 - 6 - 721 89 55

Fax: +371 - 6 - 728 63 26