1 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Το καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων διέπεται από το δίκαιο του κράτους όπου αμφότεροι οι σύζυγοι διατηρούν την κατοικία τους (η «κατοικία» ορισμένου προσώπου είναι ο τόπος όπου αυτό συνήθως διαμένει, με πρόθεση παραμονής και τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο θεωρεί ως το κέντρο των προσωπικών, κοινωνικών και οικονομικών υποθέσεών του). Εάν οι σύζυγοι κατοικούν σε διαφορετικά κράτη, εφαρμογής τυγχάνει το δίκαιο του κράτους της κοινής υπηκοότητας των συζύγων. Εάν οι σύζυγοι ουδέποτε διέθεταν κοινή κατοικία και είναι υπήκοοι διαφορετικών κρατών, εφαρμογής τυγχάνει το δίκαιο του κράτους όπου συνάφθηκε ο γάμος [άρθρο 1.28 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα (εφεξής ΑΚ)].

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν το δίκαιο του κράτους στο οποίο αμφότεροι κατοικούν ή θα κατοικήσουν στο μέλλον, ή το δίκαιο του κράτους στο οποίο συνάφθηκε ο γάμος, ή το δίκαιο κράτους του οποίου ένας από τους συζύγους είναι υπήκοος (άρθρο 1.28 παρ. 2 του ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λιθουανία

More information

Lietuvos Notaru Rumai , Olimpiečių g. 4 , LT - 09200 Vilnius , Lietuva

Tel.: +370 - 52 - 61 47 57

Fax: +370 - 52 - 61 46 60