3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι δικαιούνται να ορίσουν με γαμήλια σύμβαση ότι:

  • τόσο η περιουσία που έκαστος σύζυγος απέκτησε πριν από τον γάμο όσο και αυτή που θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια του γάμου θα αποτελούν προσωπική περιουσία του εκάστοτε συζύγου,
  • η προσωπική περιουσία που απέκτησε ένας σύζυγος πριν από τον γάμο θα καταστεί κοινή περιουσία μετά την καταχώριση του γάμου,
  • η περιουσία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του γάμου θα αποτελεί μερικώς διαιρετή κοινή περιουσία (άρθρο 3.104 παρ. 1 του ΑΚ).

Με τη γαμήλια σύμβασή τους, οι σύζυγοι δύνανται να ορίσουν ότι κάποιο εκ των εν λόγω συστημάτων ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων τους θα διέπει ολόκληρη την περιουσία τους, ή μόνο ορισμένο τμήμα αυτής, ή μόνο συγκεκριμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 3.104 παρ. 2 του ΑΚ).

Επίσης, με τη γαμήλια σύμβασή τους, οι σύζυγοι δύνανται να ορίσουν ορισμένο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεών τους τόσο σε σχέση με την υπάρχουσα όσο και σε σχέση με τη μελλοντική περιουσία τους (άρθρο 3.104 παρ. 3 του ΑΚ).

Η γαμήλια σύμβαση δύναται να προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις αμοιβαίας διατροφής, συμμετοχής στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών και δαπανών, καθώς και τη διαδικασία διανομής της περιουσίας σε περίπτωση διαζυγίου και άλλα ζητήματα σχετικά με τις αμοιβαίες περιουσιακές σχέσεις των συζύγων (άρθρο 3.104 παρ. 4 του ΑΚ).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι γαμήλιες συμβάσεις πρέπει να συνάπτονται ενώπιον συμβολαιογράφου αστικού δικαίου και να καταχωρίζονται στο μητρώο γαμήλιων συμβάσεων (βλ. υπό το ερώτημα 4) (άρθρο 3.103 του ΑΚ).

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Γαμήλια σύμβαση δύναται να συναφθεί πριν από την καταχώριση του γάμου (προγαμιαίο συμβόλαιο) ή κατ' οποιονδήποτε χρόνο μετά την καταχώριση του γάμου (μεταγαμιαίο συμβόλαιο). Γαμήλια σύμβαση που συνάπτεται πριν από την καταχώριση του γάμου τίθεται σε ισχύ κατά την ημέρα καταχώρισης του γάμου. Τα μεταγαμιαία συμβόλαια τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της σύναψής τους, πλην εάν στο συμβόλαιο ορίζεται άλλως (άρθρο 3.102 του ΑΚ).

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι γαμήλιες συμβάσεις δύνανται οποτεδήποτε να τροποποιηθούν ή να λυθούν με αμοιβαία συμφωνία των συζύγων ενώπιον συμβολαιογράφου αστικού δικαίου, κατόπιν άδειας του δικαστηρίου (άρθρο 3.103 παρ. 2, άρθρο 3.106 παρ. 1 του ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Λιθουανία

More information

Lietuvos Notaru Rumai , Olimpiečių g. 4 , LT - 09200 Vilnius , Lietuva

Tel.: +370 - 52 - 61 47 57

Fax: +370 - 52 - 61 46 60